I'll send you a text penilarge opinie sfd Speaking to the BBC’s Andrew Marr, he insisted this would not mean increasing taxes on the English but then said the SNP, Plaid Cyrmu and the Greens would work together to force through “progressive” spending commitments.
~

Koncepcja pracy

PROGRAM ROZWOJU

PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 5
W ŁAŃCUCIE

NA LATA 2013 – 2018

WSTĘP

 

 Warunkiem prawidłowo funkcjonującego systemu edukacyjno-wychowawczego przedszkola jest jego ciągła samoodnowa i rozwój organizacyjny. Rozwój placówki powinien mieć zorganizowany i planowy charakter.

Wizja nakreśla pozytywne wyobrażenie przyszłości, dlatego też konieczne jest określenie zadań działań istotnych dla dalszego rozwoju placówki w obszarach
jej funkcjonowania. Bazując na znajomości stanu wyjściowego, analizie mocnych
i słabych stron przedszkola, wiedzy nabytej na warsztatach i kursach doskonalących nakreśliliśmy najważniejsze obszary pracy podlegające ciągłemu rozwojowi. Doskonalenie, zmienianie i rozwijanie swojego przedszkola pozwoli coraz lepiej spełniać stawiane przed nim cele. Przedszkole podlega ciągłym zmianom związanym z procesem rozwoju samej instytucji, jak również tworzących ją ludzi. Doświadczenie nauczycieli wynikające z praktyki zawodowej, licznych kontaktów i  wymiany doświadczeń, ich pasje i kompetencje owocują podejmowaniem nowych wyzwań, które mają na celu tworzenie warunków dla prawidłowego o harmonijnego rozwoju dzieci.

 

1. CHARAKTERYSTYKA PRZEDSZKOLA

Przedszkole Miejskie nr 5 w Łańcucie prowadzi działalność wychowawczo-dydaktyczną od 1984 roku. Jest zlokalizowane przy ulicy Sienkiewicza 5a z dala
 od  ruchliwych ulic.

W budynku przedszkola mieści się pięć dużych sal zajęć z łazienkami
dla pięciu grup wiekowych: dwie na parterze, trzy na piętrze, szatnia dla dzieci, kuchnia
i pomieszczenia administracyjno-gospodarcze. Przedszkole jest dobrze wyposażone w sprzęt, urządzenia, pomoce dydaktyczne, materiały i zabawki.

Placówka jest przedszkolem publicznym, obejmuje swoim wychowaniem
i nauczaniem 125 dzieci w wieku 3-6 lat. Realizuje podstawę programową wychowania przedszkolnego. Zapewnia dzieciom bezpieczeństwo i poszanowanie
ich praw, oferuje zajęcia stymulujące rozwój fizyczny i psychiczny oraz kształtujące postawę społeczną.

W przedszkolu zatrudnionych jest 9 nauczycielek i 14 pracowników niepedagogicznych. Nauczycielki posiadają wykształcenie zgodne z wymaganiami: wyższe magisterskie. 8 nauczycieli legitymuje się stopniem nauczyciela dyplomowanego. Chętnie podnoszą kwalifikacje zawodowe uczestnicząc w różnego rodzaju formach doskonalenia.

Rodzice są włączani do współpracy, często kontaktują się z przedszkolem uczestnicząc w procesie wychowawczym i kształtowaniu oferty edukacyjnej placówki.

 

2. PODSTAWY PRAWNE

1) Rozporządzenie MENiS z 23.04.04r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego.

 

3. WIZJA PRZEDSZKOLA

Przedszkole stwarza optymalne warunki do harmonijnego rozwoju dziecka między innymi poprzez bezpośredni kontakt ze środowiskiem społecznym, kulturalnym i przyrodniczym oraz poprzez szeroko stosowane metody aktywne i innowacje pedagogiczne. Zapewnia mu poczucie bezpieczeństwa i własnej wartości. Jest otwarte na oczekiwania i potrzeby dzieci i rodziców, traktuje rodziców jako równoprawnych partnerów, wspiera ich w procesie wychowawczym. Współpracuje z rodzicami w celu ujednolicenia działań wychowawczo – dydaktycznych. Podejmuje współpracę ze środowiskiem lokalnym, z różnymi instytucjami w celu podniesienia jakości pracy przedszkola oraz promocji przedszkola w lokalnym środowisku.

Szczegółowe założenia wizji:

 • Dzieci opuszczające nasze przedszkole są otwarte, twórcze i spontaniczne. Znają swoje możliwości i radzą sobie w sytuacjach trudnych, są dobrze przygotowane do obowiązku szkolnego i osiągają sukcesy.
 • Praca wychowawczo – dydaktyczna prowadzona jest na wysokim poziomie, z

           wykorzystaniem nowatorskich metod pracy oraz ze szczególnym uwzględnieniem

          realizacji treści moralno-społecznych, duchowych, przyrodniczych i kulturowych.

 • Nauczycielki poszukują nowatorskich rozwiązań w swojej pracy, wspólnie wymieniają  myśli i pomysły, chętnie dzielą się zdobytą wiedzą i umiejętnościami z pracownikami przedszkola i rodzicami.
 • Nasze przedszkole współpracuje z rodzicami i środowiskiem lokalnym dla dobra dzieci. Organizuje przedsięwzięcia na rzecz lokalnego środowiska promując swoje działania oraz propagując otwartość przedszkola wobec rodziców i potencjalnych „klientów” i uczestniczy w imprezach środowiskowych. Jesteśmy rozpoznawalni i popularni w środowisku.

 

 • Przedszkole ma opracowany system pozwalający na dobry przepływ informacji między przedszkolem a rodzicami, na udzielanie wsparcia rodzicom w procesie wychowania oraz na dobrą współpracę z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych i edukacyjnych w przedszkolu i w domu. Rodzice angażują się w pracę przedszkola na rzecz wspólnego dobra ich własnych dzieci
 • Przedszkole jest estetyczne, jasne ,wyposażone w atrakcyjne zabawki i pomoce do

zajęć. Sale zaaranżowane są do potrzeb: zabawy, nauki i odpoczynku.  Dzieci  korzystają z bezpiecznego ,  przedszkolnego  zabaw wyposażonego w atrakcyjne urządzenia ogrodowe..

4. MISJA

Stwarzamy dziecku warunki do tworzenia pozytywnego obrazu siebie i świata. Uczymy

wrażliwości i uczciwości w kontaktach z innymi oraz odróżniania dobra od zła we wszystkich sferach i dziedzinach życia. Dajemy wsparcie dziecku i jego rodzinie w procesie wychowania i przygotowania do podjęcia nauki w szkole.

Szczegółowe założenia wizji:

 • Jesteśmy przedszkolem przyjaznym dziecku.
 • Każde dziecko w naszym przedszkolu od pierwszych dni pobytu może liczyć na pełną

akceptację, zrozumienie i wsparcie w budowaniu poczucia własnej wartości  i radzenia sobie w sytuacjach trudnych.

 • Skupiamy się przede wszystkim na możliwościach naszych wychowanków, przekazując im wiedzę i kształcąc kompetencje przydatne zarówno obecnie jak i w przyszłości.
 • Wspomagamy dziecko w jego rozwoju poprzez rozwijanie uzdolnień i zainteresowań, a także otaczamy opieką dzieci z różnego rodzaju trudnościami i deficytami.
 • Nasze przedszkole skutecznie przygotowuje dzieci do twórczego rozwiązywania problemów.
 • Tworzymy warunki do wyzwalania aktywności społecznej u dzieci oraz do kształtowania postaw prospołecznych i proekologicznych.
 • Wdrażamy dzieci do zachowań społecznie akceptowanych opartych na wartościach takich jak: miłość, dobro, piękno, prawda, szacunek.
 • Kształtujemy u dzieci poczucie przynależności i dumy narodowej.
 • Poszerzamy kompetencje w zakresie sprawnej komunikacji na różnych płaszczyznach:

            nauczyciel – dziecko, nauczyciel – rodzic, rodzic – dziecko

 

5. CELE STRATEGICZNE:

1. Tworzenie optymalnych warunków do wszechstronnego rozwoju dziecka w poczuciu

bezpieczeństwa i własnej wartości oraz do inicjowania aktywności społecznej,

kulturalnej i przyrodniczej.

2. Zapewnianie wysokiego poziomu jakości pracy przedszkola przez wysoko

wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną stałe doskonalącą swoją wiedzę i umiejętności,

stosującą w pracy z wychowankami i rodzicami atrakcyjne nowatorskie metody.

3.Współpraca z rodzicami i ze środowiskiem w celu budowania wizerunku otwartości

przedszkola na potrzeby dzieci, rodziców i lokalnego środowiska oraz promocja

przedszkola w środowisku.

 

6. PRIORYTETY:

1. Aktywne uczestnictwo dziecka w życiu społecznym, kulturalnym i przyrodniczym

podstawowym elementem stymulującym wszechstronny rozwój dziecka.

2. Promowanie zdrowego stylu życia w zakresie żywienia, sprawności ruchowej, bezpieczeństwa.

3. Współdziałanie z rodzicami jako partnerami decydującymi o warunkach działalności

przedszkola,  poziomu opieki, wychowania i kształcenia dzieci.

4. Zdobywanie przez nauczycieli nowych umiejętności, kwalifikacji zawodowych poprzez

różne formy doskonalenia.

5. Wzbogacanie bazy przedszkola, wyposażenie sal zabaw w nowe meble, modernizacja pomieszczeń przedszkolnych, doposażenie placu zabaw w nowe urządzenia.

6.Promowanie placówki w środowisku lokalnym poprzez media elektroniczne, udział w konkursach i imprezach lokalnych.

 Priorytety szczegółowe w zakresie organizacji i zarządzania przedszkolem:

 •  planowanie atrakcyjniejszych form współpracy z rodzicami, wynikających z potrzeb rodziców, a także potrzeb ujednolicania oddziaływań przedszkola i domu rodzinnego dziecka,
 •  wzbogacenie bazy przedszkola i podniesienia poziomu wyposażenia sal zabaw w

nowe meble, zabawki, kąciki, doposażenie placu zabaw w  nowe urządzenia, pomoce dydaktyczne i medialne,

 •  tworzenie warunków sprzyjających dobrym relacjom interpersonalnym,
 • promowanie  placówki w środowisku lokalnym w różnorodnych formach,
 • podnoszenie przez nauczycieli  swoich  kwalifikacji i jakości swojej pracy.

Priorytety szczegółowe w zakresie kształcenia:

 • rozwijanie postaw prospołecznych, proekologicznych dziecka poprzez inicjowanie

            bezpośrednich kontaktów ze środowiskiem społecznym, kulturalnym i przyrodniczym,

 • tworzenie warunków sprzyjających indywidualnemu rozwojowi dziecka poprzez

            poznanie jego możliwości edukacyjnych, zainteresowań i uzdolnień oraz

           wypracowanie metod pracy z dziećmi zdolnymi i mającymi trudności w nauce,

 • poszerzenie oferty programowej o programy własne i innowacje,
 • diagnozowanie dzieci 5- 6 letnich poprzez arkusze diagnostyczne,
 • wypracowanie metod pozyskiwania informacji o losach absolwentów przedszkola.

Priorytety szczegółowe w zakresie wychowania i opieki:

 • stworzenie odpowiednich warunków do współpracy rodziny i przedszkola: wykorzystanie w tym celu wypracowanych formy współpracy przedszkola z rodzicami oraz programu adaptacyjnego dzieci najmłodszych,
 • pozyskiwanie wsparcia rodziców w zakresie działań opiekuńczo- wychowawczych oraz realizacji innych zadań,
 • wypracowanie sposobu współpracy z instytucjami wspomagającymi rozwój dziecka,
 • wykorzystanie skutecznych metod rozwiązywania problemów wychowawczych i edukacyjnych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KIERUNKI DZIAŁANIA NA LATA 2013/2018

ROK SZKOLNY 2013/2014

 

Zadania:

 1. Wspieranie rozwoju psychomotorycznego dzieci, pobudzanie wyobraźni twórczej w aktywnym przeżywaniu ruchu. Kształtowanie postaw prozdrowotnych.
 2. Rozwijanie postawy współgospodarza środowiska przyrodniczego.

Cele:

 • wyrabianie zamiłowania do sportu, aktywności ruchowej jako źródła zdrowia, radości, rekreacji i wypoczynku,
 • stworzenie warunków sprzyjających spontanicznej i zorganizowanej aktywności ruchowej w sali i  na powietrzu metodami twórczymi, przy dźwiękach muzyki stymulującej rozwój dzieci,
 • kształtowanie u dzieci aktywnych postaw i nawyków wobec swojego zdrowia, budujących ich emocje, radość i zadowolenie,
 • wdrażanie do zdrowego i racjonalnego odżywiania oraz zdrowego stylu życia,
 • rozbudzenie potrzeby kontaktu z przyrodą, wyrabianie szacunku dla przyrody i jej piękna,
 • uczestnictwo w działaniach mających na celu ochronę i zapobieganie dewastacji środowiska,
 • nauka ekologicznego trybu życia we własnym domu i środowisku.

 

ROK SZKOLNY 2014/2015

 

Zadania:

1. Kształtowanie postaw społecznych i wartości życiowych opartych na głębokich

więziach rodzinnych oraz aktywizacja rodziny do lepszej współpracy z  przedszkolem
 i środowiskiem lokalnym.

2. Wspomaganie rozwoju społeczno-emocjonalnego dzieci w różnorodnych sferach

działalności, ze szczególnym uwzględnieniem dziecięcych form artystycznych

 i teatralnych.

 

Cele:

 • stwarzanie sytuacji sprzyjających rozwojowi społeczno-moralnemu dziecka we współpracy z rodziną,
 • rozwijanie wartości rodzinnych w powiązaniu z wartościami wspólnoty lokalnej,
 • tworzenie głębszych więzi uczuciowych z rodziną i środowiskiem, w którym dziecko wzrasta, umożliwienie wzajemnego, lepszego poznania się dzieci i ich rodziców    poprzez  wspólne uczestnictwo w różnych momentach życia przedszkolnego,
 • rozbudzanie zainteresowania historią i tradycjami swojej rodziny,
 • budowanie wrażliwości emocjonalnej i świadomości moralnej,
 • kształtowanie pozytywnego obrazu samego siebie, poznanie własnych praw
   i obowiązków,
 • wdrażanie do zachowań akceptowanych społecznie,
 •  rozwijanie zdolności artystycznych, teatralnych dzieci,
 • kształcenie umiejętności wyrażania własnych emocji w zabawie, pracach

            plastycznych, działalności muzycznej i teatralnej i innych formach aktywności .

 

 

ROK SZKOLNY 2015/2016

 

Zadania:

1.Wspieranie rozwoju indywidualnego wychowanka oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych mu w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji.

2.Rozwijanie umiejętności i uzdolnień dzieci poprzez organizowanie różnorodnych działań z wykorzystaniem zmysłów: słuchu, wzroku, węchu i dotyku.

 

Cele: 

 • umożliwienie dziecku ekspresji doznań zmysłowych, spostrzeżeń, przeżyć, uczuć w różnych formach działalności z zastosowaniem różnorodnych środków wyrazów,
 • tworzenie warunków do doświadczeń wielozmysłowych w najbliższym otoczeniu dziecka
 • doskonalenie percepcji wzrokowej i słuchowej,
 • nabywanie przez dzieci sprawności manualnej oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej,
 • wyrażanie przez dzieci przeżyć za pomocą plastycznych, muzycznych (w tym tanecznych) środków wyrazu,
 • rozwijanie u przedszkolaków  cech charakteru takich jak: samodzielność, zaradność, odporność emocjonalna, kreatywność, wiara we własne możliwości, umiejętność współdziałania, empatia, otwartość. 

 

ROK SZKOLNY 2016/2017

Zadania:

1.Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi ekspresji językowej dziecka poprzez stosowanie aktywnych metod pracy i bezpośredni kontakt z literaturą, sztuką i teatrem. 
2.Rozwijanie ekspresji muzycznej, kształtowanie wrażliwości estetycznej i słuchowej poprzez różne formy obcowania z muzyką.

 

Cele: 

 • kształtowanie zdolności wypowiadania się w sposób zrozumiały dla innych, wzbogacenie słownictwa, doskonalenie mowy komunikatywnej w zakresie poprawności pod względem artykulacyjnym, prawidłowych konstrukcji i form gramatycznych,
 •  budzenie i rozwijanie przywiązania do ojczystego języka, rozwijanie mowy jako czynności umysłowej, związanej z całokształtem procesów intelektualnych, 
 •  kształtowanie doznań estetycznych - budzenie wrażliwości na piękno i poprawność mowy, dzielenie się wrażeniami z obcowania ze sztuką i teatrem,
 • poznawanie różnych form aktywności językowej w tym komunikacji niewerbalnej,
 • stymulowanie indywidualnego rozwoju i rozwijanie uzdolnień dzieci w wieku przedszkolnym, w tym kontynuacja nauki czytania,
 • rozwijanie i eksponowanie dyspozycji muzycznych dziecka w różnych formach aktywności,
 • bogacenie przeżyć estetycznych związanych z tworzeniem i odbiorem muzyki,
 • nabywanie i doskonalenie umiejętności wokalno- tanecznych.

 

 

ROK SZKOLNY 2017/2018

Zadania:

1.Kształtowanie świadomości przynależności do narodu i kraju, pozytywnego związku emocjonalnego z Ojczyzną.

2.Promowanie zachowań warunkujących bezpieczeństwo i higienę.

Cele:

 • kształtowanie postaw patriotycznych u dzieci, rozwijanie poczucia przynależności narodowej oraz uczucia przywiązania do własnego miasta i regionu,
 • wprowadzenie dzieci w świat wartości jakim jest własny region.
 • rozwijanie zainteresowania historią, legendami i tradycjami związanymi z miastem, regionem  oraz Polski,
 • przygotowanie dzieci do aktywnego uczestnictwa w życiu rodzinnej miejscowości,
 • poznawanie i rozumienie symboli charakterystycznych dla własnego miasta,

           regionu i narodowych,

 • rozwijanie umiejętności zapewniających bezpieczeństwo w przedszkolu i poza nim,
 • poznawanie i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas gier i zabaw ruchowych,
 • bezpieczne dla siebie i innych posługiwanie się narzędziami i przyborami,
 • rozumienie konieczności właściwego zachowania się na drogach i ulicach,
 • poznawanie podstawowych założeń udzielania pierwszej pomocy.

 

 

7. KRYTERIA SUKCESU

Po pięciu latach w naszym przedszkolu:

 • wszyscy nauczyciele czynnie działają w WDN, brali udział w różnych formach doskonalenia lub dokształcania,
 • wszyscy nauczyciele pracują aktywnymi metodami, posiadają umiejętność pracy z dziećmi wymagającymi pomocy, jak i z dziećmi zdolnymi,
 • wzrost ekspresji słownej, muzycznej, plastycznej i językowej u dzieci,
 • dzieci wykazują aktywną postawę w zakresie zdrowia , higieny
  i bezpieczeństwa,
 • dzieci osiągną wrażliwość na piękno otaczającego go świata przyrody i rozumieją działania na rzecz środowiska,
 • nauczyciele opracowują i realizują autorskie programy edukacyjne, profilaktyczne i wychowawcze,
 • istnieje ścisła współpraca z instytucjami wspomagającymi przedszkole oraz
  ze szkołami odbierającymi absolwentów przedszkola,
 • dzieci w miarę bezstresowo adaptują się w środowisku przedszkolnym
  i osiągają dojrzałość szkolną,
 • istnieje skuteczny system diagnozowania dojrzałości szkolnej dzieci,
 • w procesie wychowania biorą udział wszystkie strony – nauczyciele ściśle współpracują z rodzicami i opiekunami dzieci,
 • istnieje stała współpraca w różnych formach z rodzicami i ze środowiskiem zewnętrznym,
 • dzieci biorą czynny udział w konkursach,
 • potrzeby rozwojowe dzieci są badane, zaś ich problemy skutecznie rozwiązywane,
 • dzieci przestrzegają przyjętych zasad zachowania, ich postawa odpowiada uniwersalnym wartościom i uznawanym powszechnie normom postępowania,
 • rodzice i dzieci są zadowoleni z wyboru przedszkola,
 • istnieje skuteczny system promocji przedszkola w środowisku,
 • funkcjonuje sprawny i akceptowany przez wszystkich system motywacyjny
  i polityka kadrowa,
 • kadra placówki przestrzega zasad tolerancji, poszanowania godności
  i praw dziecka,
 • baza przedszkola jest zmodernizowana i wzbogacana o nowoczesne pomoce dydaktyczne, księgozbiór, płytotekę, materiały metodyczne i inne media, ogród jest funkcjonalny,

                             8. EWALUACJA

 

Ewaluowanie Planu Rozwoju przedszkola będzie następować po każdym roku jego realizacji.

Jego działania podlegać będą ocenie i modyfikacjom.

 

9. MONITORING

 • Badanie dokumentacji
 • Obserwacje
 • Opinie
 • Rozmowy
 • Hospitacje

 

10. NARZĘDZIA

 • ankiety
 • wywiady
 • analiza dokumentacji i wytworów dzieci
 • arkusze obserwacji pedagogicznej
 • arkusze hospitacji diagnozujących
 • raporty i inne dokumenty

 

 

11.PROGNOZOWANIE ROZWOJU

Wdrażanie nowych pomysłów, które powstaną w trakcie realizowanych celów.

Dzięki systematycznemu monitoringowi oraz bieżącej diagnozie możliwe będzie projektowanie działań na następny okres i wdrażanie nowych pomysłów, które powstaną w trakcie realizowanych celów.

Program rozwoju będzie uzupełniany o szczegółowe zadania na dany rok szkolny.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Plan rozwoju przedszkola jest otwarty i może ulegać modyfikacji.

2. Plan rozwoju przedszkola jest uzupełnieniem zadań określonych w Statucie.

3. Plan rozwoju zatwierdza do realizacji Rada Pedagogiczna.

4. Zmiany mogą być dokonywane na wniosek Rady Pedagogicznej, dyrektora Przedszkola
 i Rady Rodziców.

5. Obowiązuje od dnia zatwierdzenia.

Załącznik do Uchwały nr 7/2015

                                                                              Rady Pedagogicznej Przedszkola Miejskiego Nr 5 w Łańcucie

z dnia 31 sierpnia 2015 r.

Zmiany do Koncepcji Pracy – Programu Rozwoju Przedszkola Miejskiego Nr 5 w Łańcucie na lata 2013 - 2018

ROK SZKOLNY 2015/2016

Zadania:

1.Wspieranie rozwoju indywidualnego wychowanka, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi i uzdolnieniami.

2.Organizowanie różnorodnych działań i stwarzanie sytuacji edukacyjnych sprzyjających kształtowaniu umiejętności matematyczno-przyrodniczych.