"Pragnę... wypowiedzieć tę radość, jaką dla każdego z nas stanowią dzieci, wiosna życia, zadatek przyszłości każdej dzisiejszej ojczyzny."
~

Statut I cz.

UCHWAŁA NR 1/2016

RADY PEDAGOGICZNEJ PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 5 W ŁAŃCUCIE

z dnia 14 stycznia 2016 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Przedszkola Miejskiego Nr 5 w Łańcucie

Na podstawie art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j.: Dz. U. z 2015 r., poz. 2156 z późn. zm.), oraz na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624 z późn. zm, Rada Pedagogiczna Przedszkola Miejskiego nr 5 w Łańcucie uchwala, co następuje:

§1

W Statucie Przedszkola Miejskiego nr 5 w Łańcucie wprowadza się następujące zmiany.

1. § 1 ust. 6 pkt.1 otrzymuje brzmienie:

"Wychowanie przedszkolne dla dzieci w wieku 3 - 7 lat"

2. § 50 otrzymuje brzmienie:

"Zasady rekrutacji do przedszkola:

1. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica kandydata, który składa  wniosek do dyrektora.

2. Do przedszkola przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy.

3. W przypadku większej liczby kandydatów, niż liczba wolnych miejsc w przedszkolu, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria, które mają jednakową wartość :

1)  wielodzietność rodziny kandydata;

2) niepełnosprawność kandydata;

3) niepełnosprawność jednego z   rodziców kandydata;

4) niepełnosprawność obojga   rodziców kandydata;

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

4. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria określone przez   organ prowadzący , wraz z dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia tych kryteriów.

5. Kandydaci zamieszkali poza obszarem danej gminy mogą być przyjęci do przedszkola na terenie tej gminy, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami.

6. Postępowanie rekrutacyjne do przedszkola przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola, który wyznacza przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.

7. Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji do przedszkola zawiera regulamin rekrutacji.

 1. § 51 otrzymuje brzmienie:  Przedszkola obejmuje wychowaniem przedszkolnym dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 7 lat"

 1. § 52 otrzymuje brzmienie: "Dziecko w wielku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat, poprzedzającego rok szkolny, w którym dziecko rozpocznie spełnianie obowiąku szkolnego"

 1. § 53 otrzymuje brzmienie:

„Dziecko w wieku 5 lat ma prawo do wychowania przedszkolnego z początkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym kończy pięć lat”.

 1. § 54 otrzymuje brzmienie:

„W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenie specjalnego wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 7 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat. Obowiązek szkolny tych dzieci może być odroczony do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Przedszkola Miejskiego nr 5 w Łańcucie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 r.

 

STATUT

PRZEDSZKOLA  MIEJSKIEGO NR 5

W ŁAŃCUCIE

 

SPIS TREŚCI:

ROZDZIAŁ   I          Postanowienia ogólne  

ROZDZIAŁ  II         Cele i zadania przedszkola

ROZDZIAŁ  III       Sposoby realizacji zadań przedszkola

ROZDZIAŁ  IV       Organy przedszkola

ROZDZIAŁ  V         Organizacja przedszkola 

ROZDZIAŁ  VI        Nauczyciele i inni pracownicy

ROZDZIAŁ  VII      Wychowankowie przedszkola 

ROZDZIAŁ  VIII    Współpraca z rodzicami

ROZDZIAŁ  IX       Warunki bezpiecznego pobytu dziecka w przedszkolu

ROZDZIAŁ  X         Przepisy końcowe

 

 ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

§ 1.1. Przedszkole Miejskie  Nr 5, zwane dalej przedszkolem jest placówką publiczną, która:

1) zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie ustalonym przez organ prowadzący, nie krótszym niż 5 godzin dziennie;

2) przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności;

3) zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach;

4) realizuje programy wychowania przedszkolnego uwzględniające podstawę programową wychowania przedszkolnego;

2.  Siedzibą przedszkola jest budynek przy ulicy Sienkiewicza 5 a w Łańcucie, tel/fax 17 225 21 75, e-mail:   przedszkole5lancut@wp.pl, www.przedszkole5lancut.pl

  Organem prowadzącym jest Gmina Miasto Łańcut.

 1. Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Podkarpacki Kurator Oświaty.
 2. Przedszkole używa nazwy:  Przedszkole Miejskie Nr 5.
 3. Ustalona nazwa używana jest w pełnym brzmieniu. 
 4. Przedszkole prowadzi:

1) wychowanie przedszkole dla dzieci w wieku 3 - 6 lat;

2) obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkole.

ROZDZIAŁ II

Cele i zadania przedszkola

§ 2.  Przedszkole pełni funkcję opiekuńczą, wychowawczą i kształcącą. Zapewnia dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych
i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych. 

§ 3.  Celem wychowania przedszkolnego jest:

1)   wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;

2)   budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe;

3)   kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także łagodnego znoszenia stresów
i porażek;

4)   rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach
z dziećmi i dorosłymi;

5)   tworzenie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci
o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;

6)   troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych; 

7)   budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych;

8)   wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;

9)   kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej ( do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej;

10)  zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej;

11)  przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym poprzez rozbudzanie ich świadomości językowej i wrażliwości kulturowej oraz budowanie pozytywnej motywacji do nauki języków obcych na dalszych etapach edukacyjnych, a w przypadku dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym – rozwijanie świadomości istnienia odmienności językowej i kulturowej;      

 

§ 4. Cele wychowania przedszkolnego, o którym mowa w § 3  przedszkole realizuje
w ramach następujących obszarów edukacyjnych:

1)   kształtowanie umiejętności społecznych dzieci, a zwłaszcza porozumiewania się
z dorosłymi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i sytuacjach zadaniowych;  

2)   kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych, wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku;

3)   wspomaganie rozwoju mowy dzieci;

4)   wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego                 otoczenia;

5)   wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci;

6)   wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych;

7)   wychowanie przez sztukę – dziecko widzem i aktorem;

8)   wychowanie przez sztukę – muzyka i  śpiew, pląsy i taniec;

9)   wychowanie przez sztukę – różne formy plastyczne;

10)  wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci przez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych;

11)  pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń;

12)  wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt;

13)  wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną;

14)  kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania;

15)  wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne;

16)  przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym.

 

§ 5. Do zadań Przedszkola Miejskiego Nr 5 należy:

1)  zapewnianie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu dzieci w przedszkolu oraz zapewnianie bezpieczeństwa na zajęciach organizowanych przez przedszkole;

2) zorganizowanie systemu opiekuńczo-wychowawczego odpowiednio do istniejących  potrzeb;

3)  kształtowanie środowiska wychowawczego, umożliwiającego pełny rozwój umysłowy, emocjonalny i fizyczny dzieci w warunkach poszanowania ich godności osobistej oraz
wolności światopoglądowej i wyznaniowej;

4)  realizacja programów nauczania , które zawierają podstawę programową wychowania przedszkolnego;

5)   rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych wychowanków        poprzez obserwację zakończoną analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole, także wykorzystywanie    wyników obserwacji w procesie uczenia i nauczania;

6)   organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej wychowankom,
      rodzicom i nauczycielom stosownie do potrzeb i zgodnie z odrębnymi przepisami;

7)  organizowanie obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych z zachowaniem zasad higieny psychicznej;

8)  dostosowywanie treści, metod i organizacji nauczania i wychowania do możliwości psychofizycznych dzieci w grupie lub poszczególnego dziecka;

9)  wyposażanie przedszkola w pomoce dydaktyczne i sprzęt umożliwiający realizację zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz zadań statutowych przedszkola;

10)  organizacja kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci niepełnosprawnych oraz
niedostosowanych społecznie w formach i na zasadach określonych w odrębnych przepisach;

11)  wspomaganie wychowawczej roli rodziców;

12)  umożliwianie wychowankom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej;

13)  (uchylony);

14)  rozpoznawanie zainteresowań wychowanków oraz zaplanowanie wsparcia mającego na   celu rozwijanie ich zainteresowań i uzdolnień;

15)  upowszechnianie wśród wychowanków wiedzy o bezpieczeństwie oraz kształtowanie właściwych postaw wobec zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych;

16)  stworzenie warunków do rozwoju zainteresowań i uzdolnień przez organizowanie zajęć ponad 5-godzinny czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego;

17) rozwijanie u wychowanków dbałości o zdrowie własne i innych ludzi oraz umiejętności tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu;

18) upowszechnianie wśród dzieci wiedzy ekologicznej oraz kształtowanie właściwych postaw wobec problemów ochrony środowiska;

19) dokumentowanie procesu dydaktycznego, opiekuńczego i wychowawczego , zgodnie
z zasadami określonymi w przepisach;

20) kształtowanie postawy obywatelskiej, poszanowania tradycji i kultury narodowej, a także    postawy poszanowania dla innych kultur i tradycji. 

 

§ 6. 1. Statutowe cele i zadania przedszkola realizuje dyrektor,  nauczyciele i zatrudnieni pracownicy administracyjno-obsługowi we współpracy z rodzicami, poradnią pedagogiczno-psychologiczną, z organizacjami i instytucjami, a także  w porozumieniu z organem prowadzącym placówkę.

2. Przedszkole podejmuje niezbędne działania w celu tworzenia optymalnych warunków realizacji działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej, zapewnienia każdemu dziecku warunków niezbędnych do jego rozwoju, podnoszenia jakości pracy placówki i jej rozwoju organizacyjnego. Działania te dotyczą:

1) efektów w zakresie kształcenia, wychowania i opieki oraz realizacji celów i zadań statutowych;

2) organizacji procesów kształcenia, wychowania i opieki;

3) tworzenia warunków do rozwoju i aktywności dzieci;

4) współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym;

5) zarządzania placówką.

ROZDZIAŁ III

Sposoby realizacji zadań przedszkola

§ 7. 1.  Praca opiekuńczo - wychowawcza i dydaktyczna w przedszkolu prowadzona jest w oparciu o obowiązującą podstawę wychowania przedszkolnego, zgodnie z przyjętymi programami wychowania przedszkolnego dla poszczególnych grup.

2. Program wychowania przedszkolnego stanowi opis sposobu realizacji zadań ustalonych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego.

 1. Programy wychowania przedszkolnego dopuszcza dyrektor przedszkola.
 2. Dopuszczone do użytku w przedszkolu programy wychowania przedszkolnego stanowią zestaw programów wychowania przedszkolnego.

§ 8. 1.Dyrektor przedszkola powierza każdy oddział przedszkolny opiece (jednemu) dwojga nauczycieli, zwanych dalej wychowawcami grupy. Dyrektor przedszkola zapewnia zachowanie ciągłości pracy wychowawczej przez cały okres funkcjonowania grupy.

2. W uzasadnionych przypadkach w przedszkolu może być, za zgodą kuratora oświaty, zatrudniona osoba niebędąca nauczycielem do prowadzenia zajęć rozwijających zainteresowania, posiadająca przygotowanie uznane przez dyrektora przedszkola za odpowiednie do prowadzenia danych zajęć.

 

 

§ 9. Przedszkole, wydaje rodzicom dziecka objętego wychowaniem przedszkolnym informacje o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej. Informacje wydaje się do końca kwietnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym dziecko ma obowiązek albo może rozpocząć naukę w szkole podstawowej. Informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej wydaje się na podstawie dokumentacji prowadzonych obserwacji pedagogicznych dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym

   § 10. Przedszkole zapewnia wychowankom pełne bezpieczeństwo w czasie zajęć 

w przedszkolu oraz w czasie zajęć poza przedszkolem poprzez:

1) realizację przez nauczycieli zadań zapisanych w § 5 statutu;

2) zagospodarowanie czasu przebywania w przedszkolu w rozliczeniu tygodniowym;

3) opracowanie miesięcznych planów pracy przez nauczyciela, który  uwzględnia: równomierne rozłożenie zajęć                        w poszczególnych dniach, różnorodność zajęć w każdym dniu;

4) kontrolę obiektów budowlanych należących do przedszkola pod kątem zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania  z tych obiektów. Kontroli obiektów dokonuje dyrektor przedszkola, co najmniej  raz  w  roku;

5) oznaczenie dróg ewakuacyjnych w sposób wyraźny i trwały;

6) wyposażenie przedszkola w apteczki zaopatrzone w niezbędne środki do udzielania pierwszej pomocy i instrukcję              do udzielania tej pomocy;

7)  dostosowanie mebli, krzesełek, stolików do wzrostu dzieci;

8) przeszkolenie nauczycieli w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

 

§ 11.  W przedszkolu, w czasie przekraczającym 5 godzin dziennie przeznaczonych na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego realizowane są świadczenia obejmujące zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze.

 

§ 12. 1. W przedszkolu organizuje się pomoc psychologiczno-pedagogiczną. Pomoc udzielana jest wychowankom, rodzicom i nauczycielom.

2. Dziecku objętemu kształceniem specjalnym dostosowuje się program wychowania przedszkolnego do indywidualnych potrzeb rozwojowych oraz możliwości psychofizycznych. Dostosowanie następuje na podstawie opracowanego dla dziecka indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego uwzględniającego zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.

 

§ 13.1. Celem pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest rozpoznawanie
i zaspakajanie indywidualnych potrzeb rozwojowych dziecka oraz rozpoznawanie indywidualnych możliwości psychofizycznych  wynikających :

1) z niepełnosprawności;

2) z niedostosowania społecznego;

3) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym;

4) ze szczególnych uzdolnień;

5) ze specyficznych trudności w uczeniu się;

6) z zaburzeń komunikacji językowej;

7) z choroby przewlekłej;

8) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;

9) z niepowodzeń edukacyjnych;

10) z zaniedbań środowiskowych;

11)  trudności adaptacyjnych.

2.  Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana w formie:

1) działań mających na celu rozpoznanie zainteresowań i uzdolnień dzieci, oraz zaplanowanie wsparcia mającego na celu   rozwijanie ich zainteresowań i uzdolnień;

2 działań pedagogicznych mających na celu rozpoznanie indywidualnych potrzeb
edukacyjnych i możliwości psychofizycznych wychowanków oraz planowanie sposobów ich zaspokojenia;

3)  zindywidualizowanej pracy z dzieckiem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych;

4)  zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych ( za zgodą organu prowadzącego);

5)  porad, konsultacji i warsztatów dla rodziców i nauczycieli;

 

            § 14. 1W celu objęcia dziecka całościową pomocą psychologiczno-pedagogiczną oraz zintegrowania oddziaływań pomocowych w przedszkolu funkcjonuje Zespół ds Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej. Zespół powołuje dyrektor przedszkola.

 1. Do zadań Zespołu należy w szczególności:

1) rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych wychowanków ;

2) określenie form i sposobów udzielania dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do dokonanego rozpoznania;

3) opracowywanie i wdrażanie planów działań wspierających dla wychowanka posiadającego opinię poradni pedagogiczno-psychologicznej;

4)  organizowanie, koordynowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-  pedagogicznej dla wychowanków, ich rodziców i nauczycieli;

5) współpraca z instytucjami wspierającymi planowanie i realizację zadań z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

§ 15.  Dyrektor przedszkola dokonuje bilansu potrzeb na dany rok szkolny,
w szczególności określa formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej i liczbę godzin potrzebną na ich realizację.

 

§16. 1. Dzieci podlegające obowiązkowemu rocznemu przygotowaniu przedszkolnemu, którym stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola obejmuje się indywidualnym obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym, a na wniosek rodziców dyrektor  przedszkola, może zezwolić, w drodze decyzji, na spełnianie przez dziecko odpowiednio obowiązku poza przedszkolem jeśli  dołączono opinię poradni psychologiczno-pedagogiczną oraz oświadczenie rodziców o zapewnieniu dziecku warunków umożliwiających realizację podstawy programowej.

2. Obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne organizuje dyrektor przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) i na podstawie orzeczenia wydanego przez zespół orzekający w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej. Dyrektor organizuje indywidualne nauczanie w sposób zapewniający wykonanie określonych w orzeczeniu zaleceń dotyczących warunków realizacji potrzeb edukacyjnych dziecka oraz form pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

3. Zajęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego są prowadzone z dzieckiem przez jednego nauczyciela, któremu dyrektor powierzył prowadzenie tych zajęć.

4. Na podstawie orzeczenia, dyrektor przedszkola ustala zakres, miejsce i czas prowadzenia zajęć indywidualnego przygotowania przedszkolnego oraz formy i zakres pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

5. Tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego przygotowania przedszkolnego realizowanych bezpośrednio z dzieckiem  wynosi od 4 do 6 godzin, odbywanych w ciągu co najmniej 2 dni. 

ROZDZIAŁ IV 

Organy przedszkola

 

§ 17. Organami przedszkola są:

1)      Dyrektor przedszkola;

2)      Rada Pedagogiczna;

3)      Rada Rodziców.

 

§ 18. Każdy z wymienionych organów działa zgodnie z ustawą o systemie oświaty. Organy kolegialne funkcjonują według odrębnych regulaminów, uchwalonych przez te organy. Regulaminy te nie mogą być sprzeczne ze Statutem przedszkola. 

§ 19.  Dyrektor przedszkola:

1)      kieruje przedszkolem jako jednostką samorządu terytorialnego;

2)      jest osobą działającą w imieniu pracodawcy;

3)      jest organem nadzoru pedagogicznego;

4)      jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej;

5)      wykonuje zadania administracji publicznej w zakresie określonym ustawą.

 

§ 20. 1.  Dyrektor przedszkola kieruje bieżącą działalnością przedszkola, reprezentuje je na zewnątrz, jest bezpośrednim przełożonym wszystkich pracowników zatrudnionych
w przedszkolu oraz przewodniczącym Rady Pedagogicznej.

2. Ogólny zakres kompetencji, zadań i obowiązków dyrektora przedszkola określa ustawa o systemie oświaty i inne przepisy szczegółowe.

 

§ 21. 1.   Dyrektor przedszkola:

1)      Kieruje działalnością opiekuńczo - wychowawczą i dydaktyczną, a szczególności:

a)      kształtuje twórczą atmosferę pracy, stwarza warunki sprzyjające podnoszeniu jej jakości;

b)      przewodniczy Radzie Pedagogicznej, realizuje uchwały rady podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących;

c)      powołuje  komisję rekrutacyjno-kwalifikacyjną, gdy zachodzi taka potrzeba;

d)     sprawuje nadzór pedagogiczny zgodnie z odrębnymi przepisami;

e)      przedkłada Radzie Pedagogicznej nie rzadziej niż dwa razy w ciągu roku
ogólne wnioski wynikające z nadzoru pedagogicznego oraz informacje o  działalności przedszkola;

f)       przedstawia do 31 sierpnia każdego roku szkolnego wyniki i wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego;

g)      współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców;

h)      organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną, a w szczególności określa formy
pomocy psychologiczno-pedagogicznej i liczbę godzin potrzebną na ich realizację oraz występuje do organu prowadzącego i ich przydział;

i)        w porozumieniu z organem prowadzącym organizuje wychowankom nauczanie indywidualne;

j)        dopuszcza do użytku przedszkolnego programy nauczania, po zaopiniowaniu ich przez Radę Pedagogiczną;

k)      powołuje spośród nauczycieli  zatrudnionych w przedszkolu zespoły problemowo-zadaniowe i zespoły ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

l)        inspiruje nauczycieli do innowacji pedagogicznych, wychowawczych 
i organizacyjnych;

m)    zawiadamia w terminie do 30 września każdego roku szkolnego dyrektora szkoły podstawowej w obwodzie której mieszka dziecko o realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego.

2)      Organizuje działalność przedszkola, a w szczególności: 

a)      opracowuje do 30 kwietnia arkusz organizacyjny na kolejny rok szkolny;

b)      przydziela nauczycielom stałe prace i zajęcia w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktyczno-wychowawczych lub opiekuńczych;

c)      określa i ustala sposoby dokumentowania pracy dydaktyczno- wychowawczej;

d)     zapewnia odpowiednie warunki do jak najpełniejszej realizacji zadań przedszkola,
a w szczególności należytego stanu higieniczno-sanitarnego, bezpiecznych warunków pobytu wychowanków w budynku przedszkolnymi placu zabaw;

e)      dba o właściwe wyposażenie przedszkola w sprzęt i pomoce dydaktyczne;

f)       egzekwuje przestrzeganie przez pracowników przedszkola ustalonego porządku oraz dbałości o estetykę i czystość;

g)      dysponuje środkami finansowymi określonymi w planie finansowym przedszkola 
i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie;

h)      dokonuje co najmniej  raz w ciągu roku przeglądu technicznego budynku i stanu technicznego urządzeń na placu zabaw;

i)        odpowiada za prowadzenie, przechowywanie i archiwizację dokumentacji placówki zgodnie z odrębnymi przepisami;

j)        organizuje i sprawuje kontrolę zarządczą zgodnie z ustawą o finansach publicznych.

3)      Prowadzi sprawy kadrowe i socjalne pracowników, a w szczególności:

a)      nawiązuje i rozwiązuje stosunek pracy z nauczycielami i innymi pracownikami przedszkola;

b)      dokonuje oceny pracy nauczycieli i okresowych ocen pracy pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych;

c)      wykonuje zadania związane z awansem zawodowym nauczycieli, nadaje w drodze
decyzji administracyjnej nauczycielowi stażyście stopień nauczyciela kontraktowego;

d)     opracowuje regulamin wynagradzania pracowników samorządowych;

e)      przyznaje nagrody dyrektora oraz wymierza kary porządkowe nauczycielom
i pracownikom administracji i obsługi przedszkola;

f)       występuje z wnioskami o odznaczenia, nagrody i inne wyróżnienia dla nauczycieli
i pracowników;

g)      przyznaje dodatek motywacyjny nauczycielom zgodnie z zasadami opracowanymi
przez organ prowadzący;

h)      administruje zakładowym funduszem świadczeń socjalnych, zgodnie z ustalonym regulaminem;

i)        określa zakresy obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności na stanowiskach pracy;

j)        wykonuje inne zadania wynikające z przepisów prawa.

 

§ 22.  Dyrektor prowadzi zajęcia dydaktyczne w wymiarze ustalonym dla Dyrektora przedszkola. Dyrektor współpracuje z organem prowadzącym i nadzorującym.

 

§ 23. 1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem przedszkola.

2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni
w przedszkolu.

 

§ 24.  W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej.

 

§ 25. 1. Rada Pedagogiczna w ramach kompetencji stanowiących:

1)      uchwala regulamin swojej działalności;

2)      zatwierdza plan pracy przedszkola na każdy rok szkolny;

3)      podejmuje uchwały w sprawie innowacji i eksperymentu pedagogicznego;

4)      podejmuje uchwały w sprawie skreślenia dziecka z listy wychowanków;

5)      ustala organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli i zatwierdza plan WDN;

6)      uchwala statut przedszkola i wprowadzane zmiany do statutu;

7)      ustala sposób wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad przedszkolem przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy przedszkola.

2. Rada Pedagogiczna w ramach kompetencji opiniujących:

1)      opiniuje przedszkolny zestaw programów wychowania przedszkolnego przed dopuszczeniem ich do użytku przez dyrektora;

2)      opiniuje propozycje dyrektora przedszkola w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz w ramach godzin ponadwymiarowych;

3)      opiniuje wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród  i innych wyróżnień;

4)      opiniuje pracę dyrektora;

5)      opiniuje ramowy rozkład dnia w przedszkolu;

6)      opiniuje organizację przedszkola, w tym tygodniowy rozkład dnia;

 1. Rada Pedagogiczna ponadto:

1)      przygotowuje projekt zmian (nowelizacji) do statutu i upoważnia dyrektora do obwieszczania tekstu jednolitego statutu;

2)      może występować z wnioskiem o odwołanie nauczyciela z funkcji dyrektora przedszkola;

3)      uczestniczy w rozwiązywaniu spraw wewnętrznych przedszkola;

4)      wybiera swoich przedstawicieli do udziału w konkursie na stanowisko dyrektora przedszkola.

 

§ 26.  Rada Pedagogiczna podejmuje swoje decyzje w formie uchwał. Uchwały są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy jej członków.

 

§ 27. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane. Nauczyciele są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste wychowanków lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników przedszkola.

 

§ 28. 1. W przedszkolu działa Rada Rodziców.

2. Rada Rodziców jest kolegialnym organem przedszkola.

3.W skład Rady Rodziców wchodzi trzech przedstawicieli każdego oddziału przedszkolnego.

4. Wybory reprezentantów rodziców każdego oddziału, przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym w tajnych wyborach.

5. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności.

6. Regulamin Rady Rodziców nie może być sprzeczny z zapisami statutu przedszkola.

7. Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.

 

§ 29. 1. Rada Rodziców w ramach kompetencji stanowiących:

1)      uchwala regulamin swojej działalności;

2)      uchwala w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Program Wychowawczy;

3)      uchwala w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Program Profilaktyczny.

            2. Rada Rodziców w zakresie kompetencji opiniujących:

1)      opiniuje pracę nauczyciela do ustalenia oceny dorobku zawodowego nauczyciela  za okres stażu. Rada Rodziców przedstawia swoją opinię na piśmie w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o dokonywanej ocenie dorobku zawodowego. Nieprzedstawienie opinii nie wstrzymuje postępowania;

2)      opiniuje program i harmonogram poprawy efektywności wychowania i kształcenia,
w przypadku, gdy nadzór pedagogiczny poleca taki opracować.

3. Rada Rodziców może:

4)      występować do dyrektora przedszkola, innych organów przedszkola, organu sprawującego nadzór pedagogiczny lub organu prowadzącego w wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach przedszkola;

5)      delegować swoich przedstawicieli do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora przedszkola.

 

§ 30. 1. Koordynatorem współdziałania poszczególnych organów jest dyrektor przedszkola, który zapewnia każdemu z organów  możliwość swobodnego działania
i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji, umożliwia bieżącą wymianę informacji.

 1. Wszelkie sprawy sporne pomiędzy organami przedszkola rozstrzygane są w sposób następujący:

1)      Rada Pedagogiczna a Dyrektor Przedszkola – organ prowadzący w porozumieniu
z organem   nadzorującym;

2)      Rada Pedagogiczna a Rada Rodziców – Dyrektor Przedszkola;

3)      Rada Rodziców a Dyrektor – Rada Pedagogiczna oraz organ prowadzący   porozumieniu z organem nadzorującym.      

ROZDZIAŁ V

Organizacja przedszkola

 

§ 31. 1 Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci  w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień.

2. Przedszkole jest pięciooddziałowe.

3. Dzienny czas pracy przedszkola ustala się na 11 godzin dzienne: od 6.00 do 17.00.

4. Podstawa programowa jest realizowana w godzinach  8°°  - 13°°.

5. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalanych przez organ prowadzący, na wniosek dyrektora przedszkola.

6. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25.

7. (uchylony)

8. Liczba dzieci w oddziale integracyjnym w przedszkolu ogólnodostępnym powinna wynosić do 20, w tym do 5 dzieci niepełnosprawnych,  a za zgodą organu prowadzącego, liczba dzieci, w tym dzieci niepełnosprawnych może być niższa.

 

§ 32. Do realizacji zadań statutowych przedszkole posiada:

1)      5 sal do zajęć dla poszczególnych grup;

2)      salę do zajęć dodatkowych;

3)      kuchnię;

4)      szatnię dla dzieci;

5)      pomieszczenia administracyjne i gospodarcze;

6)      plac zabaw wyposażony w urządzenia do zabaw i ćwiczeń rekreacyjnych.

 

§ 33. 1. Praca opiekuńczo – wychowawcza i dydaktyczna jest prowadzona na podstawie programów wychowania przedszkolnego, dopuszczonych do użytku w przedszkolu przez dyrektora. W przedszkolu jest realizowany Program Wychowawczy i Program Profilaktyczny, uchwalony przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.

2. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.

3. Kształcenie, wychowanie i opiekę dla uczniów niepełnosprawnych w przedszkolu organizuje się w integracji z dziećmi pełnosprawnymi.

4. Osoby niebędące obywatelami polskimi korzystają z nauki i opieki  przedszkolu,
a podlegające obowiązkowi korzystają z nauki i opieki na warunkach dotyczących obywateli polskich.

§ 34. 1. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) w przedszkolu mogą być prowadzone zajęcia dodatkowe: rytmika, nauka języka angielskiego, gimnastyka korekcyjna, zajęcia taneczne.

2. Czas trwania zajęć dydaktyczno-wychowawczych i zajęć dodatkowych jest dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosi:

1)      z dziećmi w  wieku 3 - 4 lat  - około 15 minut;

2)      z dziećmi w  wieku 5 - 6 lat – około 30 minut.

3.  Przedszkole, na życzenie rodziców (prawnych opiekunów) organizuje naukę religii.

4. Nauka religii odbywa się w przedszkolu w wymiarze dwóch zajęć przedszkolnych.

 

§ 35. 1. W okresach niskiej frekwencji dzieci (ferie zimowe, ferie wiosenne, okresy przedświąteczne, wysoka zachorowalność, tzw. długie weekendy) dyrektor przedszkola może zlecić łączenie oddziałów z zachowaniem liczebności w grupie.

2. (uchylony)

 

§ 36. 1. Nauczanie i wychowanie w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego jest bezpłatne. Świadczenia przedszkola wykraczające ponad podstawę programową są odpłatne i wynoszą do 1 zł za godzinę.

2. Wysokość opłat i sposób uiszczania opłat za korzystanie z usług przedszkola regulują umowy zawarte pomiędzy rodzicami a dyrektorem przedszkola.

 

§ 37. 1. Dyrektor przedszkola powierza poszczególne oddziały opiece jednego lub dwóch nauczycieli, zależnie od czasu pracy oddziału lub realizowanych zadań.

2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej i dydaktycznej nauczyciel (nauczyciele) opiekują się danym oddziałem przez cały okres uczęszczania dzieci do przedszkola.

3. W uzasadnionych przypadkach w przedszkolu ogólnodostępnym z oddziałami integracyjnymi zatrudnia się dodatkowo nauczycieli posiadających kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej lub pomoc nauczyciela.

 

§ 38. 1. Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora przedszkola. Arkusz organizacyjny zatwierdza organ prowadzący przedszkole.

2. Dyrektor przedszkola opracowuje arkusz organizacyjny pracy szkoły do 30 kwietnia każdego roku szkolnego, a organ prowadzący zatwierdza do 15 maja danego roku.

3. W arkuszu organizacji przedszkola zamieszcza się w szczególności: liczbę oddziałów,  liczbę dzieci, czas pracy poszczególnych oddziałów, liczbę pracowników przedszkola, w tym pracowników zajmujących  stanowiska kierownicze oraz ogólną liczbę godzin pracy   finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący przedszkole.

4. W arkuszu organizacji przedszkola podaje się, w podziale na stopnie awansu zawodowego, liczbę nauczycieli ubiegających się o wyższy stopień awansu zawodowego, którzy będą mogli przystąpić w danym roku szkolnym do postępowań kwalifikacyjnych lub egzaminacyjnych, oraz wskazuje się najbliższe terminy złożenia przez nauczycieli wniosków o podjęcie tych postępowań.

5. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego przedszkola dyrektor ,       

z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację zajęć edukacyjnych.

 

§ 39. 1. Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora przedszkola na wniosek Rady Pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców (prawnych opiekunów).

2. Ramowy rozkład dnia określa dla każdego oddziału czas przyprowadzania oraz odbierania dzieci, godziny posiłków, czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę.

3. Proporcje zachowania czasu przebywania dziecka w przedszkolu w rozliczeniu tygodniowym wynoszą:

1)      co najmniej jedną piątą czasu przeznacza się na zabawę (w tym czasie dzieci bawią się swobodnie, przy niewielkim udziale nauczyciela);

2)      co najmniej jedną piątą czasu (w przypadku młodszych dzieci – jedną czwartą czasu), dzieci spędzają w ogrodzie przedszkolnym, na boisku, w parku (organizowane są tam gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, ogrodnicze, itp.);

3)      najwyżej jedną piątą czasu zajmują różnego typu zajęcia dydaktyczne, realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego;

4)      pozostałe dwie piąte czasu nauczyciel może dowolnie zagospodarować  (czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne i inne).

 

  § 40.  Odpłatność za przedszkole:

1) Przedszkole jest jednostką budżetową, której działalność finansowana jest przez Urząd Miasta Łańcuta oraz rodziców (prawnych opiekunów) – w formie comiesięcznej odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu.

2)      Wysokość odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu reguluje Uchwała Rady Miasta.

3)      (uchylony)

4)      Dzienna opłata wyżywienia dziecka w przedszkolu ustalana jest na podstawie obowiązujących cen artykułów żywnościowych, z uwzględnieniem norm żywieniowych. Wysokość opłaty za wyżywienie określa dyrektor przedszkola.

5)      Opłata, o której mowa w ust. 2 i 4 podlega zwrotowi za każdy dzień nieobecności. Zwrot nadpłaty następuje  w formie odliczenia od należności w następnym miesiącu.

6)       (uchylony)

7)      (uchylony)

8)      Deklaracje dotyczące czasu pobytu dziecka w przedszkolu oraz rodzajów spożywanych posiłków, a tym samym wysokości wnoszenia opłat, rodzic przedkłada we wniosku
o przyjęcie dziecka do przedszkola.

9)      Rodzic lub opiekun prawny zawiera z  Dyrektorem Przedszkola Umowę o świadczeniu usług w zakresie wychowania przedszkolnego. Podejmowanie w trakcie roku szkolnego jakichkolwiek zmian do wcześniejszej umowy wymaga pisemnego wystąpienia rodzica do dyrektora przedszkola. W uzasadnionych przypadkach dyrektor uwzględnia zmiany
z pierwszym dniem kolejnego miesiąca.

10)  (uchylony)

11)  Opłaty za wyżywienie dziecka w przedszkolu oraz za pobyt należy dokonywać do 15 – tego każdego miesiąca na konta placówki.

12)  (uchylony)

13)  W przypadku rezygnacji z przedszkola, rodzic powinien złożyć pisemną informację w celu zaprzestania naliczania odpłatności.

14)  (uchylony) 

§ 41. (uchylony)

§ 42.  Przedszkole może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkól wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne na podstawie pisemnego porozumienia, zawartego pomiędzy dyrektorem przedszkola, a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą.

§ 43. W przedszkolu mogą działać, zgodnie ze swoimi statutami i obowiązującymi
w tym względzie przepisami prawnymi związki zawodowe zrzeszające nauczycieli lub innych pracowników przedszkola.