"Pragnę... wypowiedzieć tę radość, jaką dla każdego z nas stanowią dzieci, wiosna życia, zadatek przyszłości każdej dzisiejszej ojczyzny."
~ Jan Paweł II

Statut II cz.

 


 ROZDZIAŁ VI 

Nauczyciele i inni pracownicy przedszkola


§ 44.  Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno–wychowawczą i opiekuńczą oraz odpowiada za jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece dzieci.

 

§ 45. 1. Do obowiązków nauczycieli należy w szczególności:

1)      odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych opiece dzieci
w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole;

2)      prawidłowa organizacja procesu dydaktycznego, wykorzystanie najnowszej wiedzy merytorycznej i metodycznej do pełnej realizacji wybranego programu wychowania przedszkolnego, wybór optymalnych form organizacyjnych i metod pracy z dziećmi;

3)      indywidualizowanie  pracy z dzieckiem, w szczególności poprzez  dostosowanie wymagań edukacyjnych, metod i form pracy do indywidualnych potrzeb psychofizycznych
i edukacyjnych dziecka;

4)      prowadzenie obserwacji pedagogicznych zakończonych analizą i ocena  gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnozą przedszkolną);

5)      współdziałanie z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania, systematyczne informowanie o postępach dziecka i pojawiających się trudnościach, a także o jego zachowaniu i rozwoju;  a w szczególności informowanie rodziców na pierwszym zebraniu   o wymaganiach wynikających z realizowanego       programu wychowania przedszkolnego,       

6)      rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych, rozpoznawanie i rozwijanie predyspozycji i uzdolnień dziecka;

7)      wnioskowanie do dyrektora przedszkola o objęcie opieką Zespołu d.s. pomocy psychologiczno-pedagogicznej dziecka, w przypadkach, gdy podejmowane przez nauczyciela działania nie przyniosły oczekiwanych zmian lub, gdy nauczyciel zdiagnozował wybitne uzdolnienia;

8)      aktywny udział w pracach Zespołu d.s. pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz innych do, których nauczyciel należy;

9)      tworzenie własnego warsztatu pracy dydaktycznej, wykonywanie pomocy dydaktycznych, udział w gromadzeniu innych niezbędnych środków dydaktycznych, dbałość o pomoce
i  sprzęt będący na wyposażeniu sali;

10)  kształtowanie u dzieci postaw moralnych, patriotycznych;

11)  wspieranie rozwoju psychofizycznego każdego dziecka, jego zdolności lub zainteresowań;

12)  organizowanie i prowadzenie zebrań z rodzicami oraz indywidualne kontakty z rodzicami dzieci;

13)  doskonalenie umiejętności dydaktycznych, aktywny udział w posiedzeniach Rad Pedagogicznych, udział w zajęciach otwartych, uczestnictwo w konferencjach metodycznych oraz różnych form doskonalenia; w konferencjach metodycznych oraz różnych formach doskonalenia;

14)  aktywny udział w życiu przedszkola: udział w uroczystościach i imprezach organizowanych w przedszkolu;

15)  przestrzeganie dyscypliny pracy;

16)  prawidłowe prowadzenie dokumentacji: opracowywanie rocznych i miesięcznych planów pracy, prowadzenie dziennika oddziału, kart obserwacji, a także zestawień statystycznych
i innych wymaganych przez dyrektora przedszkola;

17)  kierowanie się w swoim działaniu dobrem dziecka, poszanowanie jego godności osobistej;

18)  dbanie o wystrój sali powierzonej opiece;

19)  przestrzeganie tajemnicy służbowej;

20)  przestrzeganie zasad współżycia społecznego i dbanie o właściwe relacje pracownicze;

21)  opracowanie lub wybór i przedstawienie programu wychowania przedszkolnego dyrektorowi przedszkola;

22)  wykonywanie czynności administracyjnych dotyczących powierzonego oddziału, zgodnie z zarządzeniami i poleceniami Dyrektora oraz uchwałami Rady Pedagogicznej.

2. Nauczyciel realizuje zadania, o których mowa w ust. 1 poprzez:

1)   dokładne poznanie dzieci, ich stanu zdrowia, cech osobowościowych, warunków rodzinnych,  bytowych a także potrzeb i oczekiwań;

2)   tworzenie środowiska zapewniającego dzieciom prawidłowy rozwój fizyczny i psychiczny, poczucie bezpieczeństwa i atmosferę zaufania;

3)   ułatwianie adaptacji w środowisku rówieśniczym i nowych warunkach, a także pomoc
w rozwiązywaniu konfliktów z innymi dziećmi;

4)   organizowanie pobytu dziecka w przedszkolu, poprzez przestrzeganie porządku dnia, wdrażanie dzieci do współpracy, pokonywania trudności i odporności na niepowodzenia;

5)   wdrażanie dzieci do społecznego działania oraz kształtowanie właściwych postaw moralnych, właściwych relacji między dziećmi – życzliwości, współdziałania, pomocy, odpowiedzialności za ład i estetykę sali;

6)   stwarzanie możliwości wykazania się przez dzieci, zdolnościami poznawczymi, opiekuńczymi, artystycznymi lub innymi;

7)   współpracę z rodzicami, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, intendentem     
w sprawach żywienia dzieci;

8)   wdrażanie dzieci do dbania o zdrowie i higienę osobistą;

9)   dbanie o stan techniczny sprzętu zgromadzonego w sali oraz zabawek i innych pomocy dydaktycznych; przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w budynku przedszkola, ogrodzie
i podczas wyjść poza teren przedszkola;

10) przestrzeganie procedur obowiązujących w przedszkolu, a szczególności procedury     odbierania dzieci z przedszkola, postępowania w wypadkach, organizowania wycieczek poza teren przedszkola.

 

§ 46. Nauczyciel jest odpowiedzialny za życie, zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece dzieci. Jest zobowiązany:

1)   skrupulatnie przestrzegać i stosować przepisy i zarządzenia odnośnie bhp i ppoż., a także     odbywać wymagane szkolenia z tego zakresu;

2)   do ciągłej obecności przy dzieciach. Nauczyciel może opuścić miejsce pracy po przekazaniu grupy drugiemu nauczycielowi;

3)   do niezwłocznego przerwania i wyprowadzenia dzieci z zagrożonych miejsc, jeżeli stan zagrożenia powstanie lub ujawni się w czasie zajęć;

4)   nierozpoczynanie zajęć, jeżeli w pomieszczeniach lub innych miejscach, w których mają być prowadzone zajęcia stan znajdującego się wyposażenia stwarza zagrożenia dla bezpieczeństwa;

5)   do przestrzegania ustalonych godzin rozpoczynania i kończenia zajęć;

6)   kontrolować właściwą postawę dzieci w czasie zajęć i korygować zauważone błędy;

7)   dbać o czystość, ład i porządek w czasie trwania zajęć i po ich zakończeniu;

8)      zgłaszać do dyrektora oraz wpisywać  wszystkie wyjścia poza teren przedszkola;

9)   usuwać z sali uszkodzone zabawki i pomoce dydaktyczne, które mogłyby spowodować skaleczenia lub zagrażać zdrowiu dzieci;

10)  udzielić pierwszej pomocy dziecku w przypadku wystąpienia choroby lub wypadku;

11)  nauczyciel jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić rodziców i Dyrektora przedszkola w przypadku  zaistniałego wypadku lub zauważenia niepokojących objawów chorobowych.

 

     § 47. 1. Pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę w przedszkolu są pracownikami samorządowymi i podlegają regulacjom ustawy o pracownikach samorządowych.

2. Do podstawowych obowiązków pracownika samorządowego należy w szczególności:

1)      przestrzeganie przepisów prawa, wykonywanie zadań sumiennie, sprawnie i bezstronnie;

2)      udzielanie informacji oraz udostępnianie dokumentów, jeżeli prawo tego nie zabrania;

3)      dochowanie tajemnicy służbowej;

4)      zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach;

5)       zachowanie się z godnością w miejscu pracy i poza nim;

6)       stałe podnoszenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych.

3. Pracownik zatrudniony w przedszkolu zobowiązany jest przestrzegać szczegółowy zakres obowiązków na zajmowanym stanowisku. Przyjęcie szczegółowego zakresu obowiązków jest potwierdzane podpisem pracownika.

 

§ 48. 1. Zadania pracowników przedszkola.

1)      Główny księgowy prowadzi obsługę finansowo-księgową przedszkoli miejskich  poprzez:

a)    bieżące i prawidłowe prowadzenie księgowości w sposób umożliwiający terminowe przekazywanie rzetelnych informacji, ochronę mienia będącego posiadaniu jednostek      oraz rozliczanie osób majątkowo odpowiedzialnych  za to mienie;

b)      prowadzenie gospodarki finansowej jednostek;

c)      prowadzenie spraw związanych z planowaniem oraz realizacją planów finansowych obsługiwanych jednostek;

d)     kompletowanie i gromadzenie dokumentów oraz przepisów prawnych dotyczących zagadnień realizowanych na stanowisku pracy;

e)    przestrzeganie przepisów wewnętrznych;

f)    współpracę z dyrektorami obsługiwanych  jednostek;

g)      wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora przedszkola.

2)      Do zadań księgowego należy w szczególności:

a)      prowadzenie spraw związanych z gospodarką funduszem wynagrodzeń oraz wypłaty świadczeń z ubezpieczeń społecznych w przedszkolach miejskich;

b)      prowadzenie spraw związanych z gospodarką zakładowym funduszem świadczeń socjalnych;

c)      prowadzenie spraw związanych z planowaniem i realizacją planu w zakresie wynagrodzeń  i  funduszu świadczeń socjalnych;

d)     kompletowanie i gromadzenie przepisów prawnych dotyczących zagadnień realizowanych na stanowisku pracy;

e)      przestrzeganie przepisów wewnętrznych;

f)       współpraca z dyrektorami obsługiwanych jednostek.

3)      Do zadań  kierownika gospodarczego należy w szczególności:

          a) prowadzenie ewidencji osobowej i teczek osobowych pracowników poszczególnych   przedszkoli w/g obowiązujących przepisów, przygotowanie dokumentów dotyczących zatrudnienia, przeniesienia, awansowania, przegrupowania, rozwiązywania stosunku pracy nauczycieli i pracowników administracyjno-obsługowych przedszkoli;

          b) sprawowanie opieki nad całością pomieszczeń i sprzętu, nadzór nad remontami budynku;

          c) kontrolowanie czystości wszystkich pomieszczeń i sprzętu;

          d) nadzór nad dyscypliną pracy pracowników obsługi;

          e) opracowanie wspólnie z główną księgową planów rzeczowo-finansowych;

          f) organizowanie i nadzorowanie zaopatrzenia przedszkola w materiały biurowe;

          g) podpisywanie dokumentów finansowo-księgowych pod względem merytorycznym;

          h) przygotowanie decyzji dotyczących udzielenia urlopów dla poratowania zdrowia, macierzyńskich, bezpłatnych, prowadzenie ewidencji urlopów,  zwolnień lekarskich pracowników;

          i) przygotowywanie wniosków emerytalnych, rentowych oraz udzielanie instruktażu
w tym zakresie;

          j) sporządzanie sprawozdań GUS, SIO, PFRON, IWA w zakresie zatrudnienia pracowników;

          k) sporządzanie informacji dotyczących zatrudnienia dla celów prawidłowego naliczania środków socjalnych;

          l) prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania wszystkich przedszkoli;

          ł) prowadzenie archiwum zakładowego;

          m) wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora przedszkola.

4)       Do zadań intendenta należy:

a)      sprawowanie opieki nad pomieszczeniami i sprzętem przedszkola (remonty, konserwacje);

b)      zaopatrywanie przedszkola w żywność, sprzęt, środki do utrzymania czystości;

c)      planowanie jadłospisu zgodnie z obowiązującymi normami, przestrzeganie stawki żywieniowej, sprawowanie nadzoru nad  sporządzaniem posiłków, wydzielaniem porcji żywnościowych dzieciom i personelowi;

d)     prowadzenie magazynu żywnościowego, właściwe przechowywanie produktów,   zabezpieczenie ich przed zniszczeniem;

e)      prowadzenie dokumentacji magazynowej zgodnie z obowiązującymi przepisami;

f)       rozliczanie odpłatności za przedszkole;

g)      wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora przedszkola. 

5)       Zadania kucharki:

a)      uczestniczenie w planowaniu jadłospisów;

b)      przygotowywanie posiłków zgodnie z jadłospisem i zachowaniem obowiązujących norm;

c)      pobieranie z magazynu produktów żywieniowych w ilościach przewidzianych recepturą, dbanie o ich racjonalne zużycie;

d)     dbanie o najwyższą jakość i smak posiłków;

e)      utrzymywanie czystości i porządku w kuchni;

f)       (uchylony);

g)      znajomość i przestrzeganie wszystkich instrukcji sporządzonych na potrzeby kuchni;

h)      natychmiastowe zgłaszanie dyrektorowi powstałych usterek oraz wszelakich

nieprawidłowości stanowiących zagrożenie zdrowia i życia;

i)        przestrzeganie dyscypliny pracy, Regulaminu Pracy i wszelkich regulaminów bhp
i p/poż;

j)        udział w szkoleniach bhp i ppoż.;

k)      wykonywanie innych poleceń dyrektora  związanych z organizacją pracy w przedszkolu.

6)      Zadania pomocy kuchennej: 

a)      obróbka wstępna warzyw i owoców oraz innych produktów do produkcji posiłków;

b)      przygotowywanie potraw zgodnie z wytycznymi kucharki, pomoc w porcjowaniu   
i wydawaniu posiłków;

c)      mycie naczyń (wyparzanie) i sprzętu kuchennego;

d)     sprzątanie kuchni, obieralni, zmywalni, szafek ze sprzętem kuchennym;

e)      wykonywanie poleceń kucharza wynikających z codziennego podziału prac;

f)       zastępowanie kucharza podczas jego nieobecności;

g)      znajomość wszystkich instrukcji sporządzonych na potrzeby kuchni;

h)      przestrzeganie dyscypliny pracy, Regulaminu Pracy i wszelkich regulaminów bhp           i ppoż.;

i)        udział w szkoleniach bhp i ppoż.;

j)        wykonywanie innych poleceń dyrektora związanych z organizacją pracy
w przedszkolu.

7)      Zadania pomocy nauczyciela:

a)    pomoc nauczycielce w sprawowaniu opieki nad dziećmi;

b)   zapewnienie pomocy dziecku podczas zabaw, posiłków, przygotowania do odpoczynku, zabiegów higienicznych;

c)    przyjmowanie i wydawanie dzieci rodzicom i upoważnionym osobom;

d)   czuwanie nad bezpieczeństwem dzieci w czasie ich pobytu  w przedszkolu;

e)    dbanie o estetykę i kulturę w miejscu pracy, mienie przedszkola, nieujawnianie informacji dotyczących dzieci i przestrzeganie zasad współżycia społecznego;

f)    utrzymywanie czystości w przydzielonych pomieszczeniach;

g)   wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora przedszkola.

8)      Zadania woźnej:

a)    utrzymywanie porządku i czystości w przydzielonych pomieszczeniach;

b)   przygotowywanie sali zajęć do posiłków, leżakowania; sprzątanie po posiłkach;

c)    mycie i wyparzanie naczyń;

d)   pomoc nauczycielce w organizacji zajęć z dziećmi i porządkowanie stanowiska pracy             z dziećmi po zajęciach;

e)    uczestniczenie w spacerach, wycieczkach dla zapewnienia bezpieczeństwa dzieci;

f)    pomaganie dzieciom w czynnościach samoobsługowych;

g)   dbanie o mienie przedszkola, używanie sprzętu i urządzeń zgodnie z instrukcją
i przeznaczeniem;

h)   wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora przedszkola.

9)      Do podstawowych obowiązków konserwatora należy:

a)    utrzymanie czystości i porządku w piwnicach, wokół przedszkola i na terenie ogrodu;

b)   wykonywanie prac konserwacyjnych, malarskich i innych;

c)    dostarczanie artykułów żywnościowych i innych towarów;

d)   używanie sprzętu i urządzeń zgodnie z instrukcją i przeznaczeniem, przestrzeganie przepisów bhp i p.poż;

e)    wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora przedszkola.

 

          § 49. Szczegółowe zakresy czynności dla pracowników administracji i obsługi określa dyrektor przedszkola.

 

 

ROZDZIAŁ VII 

Wychowankowie przedszkola

 

§ 50.  Zasady rekrutacji do przedszkola określa Regulamin rekrutacji ust 1-6 (uchylone).

 

§ 51. Przedszkole obejmuje wychowaniem przedszkolnym dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym,  w którym kończą 6 lat.

 

§ 52.  Dziecko w wieku 5 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu. Obowiązek ten   rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego
w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 5 lat,  poprzedzającego rok szkolny,
w którym dziecko rozpocznie spełnianie obowiązku szkolnego.

 

§ 53. Dziecko w wieku 4 lat ma prawo do wychowania przedszkolnego z początkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym kończy cztery lata.

 

§ 54. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 6 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 8 lat. Obowiązek szkolny tych dzieci może być odroczony do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 8 lat.

 

§ 55.   W szczególnie uzasadnionych przypadkach może być przyjęte do przedszkola dziecko, które ukończyło 2,5 roku.

 

§ 56. 1.  Prawa i obowiązki przedszkolaka.

1)      Dziecko w przedszkolu ma wszelkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka,                    a w szczególności do:

a)    właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej;

b)   szacunku dla wszystkich jego potrzeb, życzliwego podmiotowego traktowania;

c)    ochrony przed wszelkimi formami wyrażenia przemocy fizycznej bądź psychicznej;

d)   poszanowaniu jego godności osobistej;

e)    poszanowaniu własności;

f)     opieki i ochrony;

g)   partnerskiej rozmowy na każdy temat;

h)   akceptacji jego osoby;

i)     indywidualnego nauczania;

j)     korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej, logopedycznej i innej specjalistycznej organizowanej w przedszkolu;

k)   swobodnego wyrażania swoich myśli i przekonań , jeśli nie naruszają one praw innych.

2)      Dziecko w przedszkolu ma obowiązek w trosce o bezpieczeństwo własne i kolegów:

a)    szanować kolegów i wytwory ich pracy;

b)   nie oddalać się od grupy bez wiedzy nauczycielki;

c)    szanować sprzęt i zabawki znajdujące się w przedszkolu;

d)   dbać o estetykę i czystość pomieszczeń ,w których przebywa;

e)    przestrzegać ustalonych zasad, zwłaszcza dotyczących bezpieczeństwa;

f)    sygnalizować złe samopoczucie i potrzeby fizjologiczne;

g)   przejawiać właściwy stosunek do rówieśników, osób starszych, wynikający z postaw respektowania podstawowych norm społecznych i etycznych;

h)   słuchać i reagować na polecenia nauczyciela. 

 

§  57. 1. Zasady skreślania z listy dzieci uczęszczających do przedszkola.

1)      Dziecko może być skreślone z listy przyjętych do przedszkola w przypadku:

a)   nieusprawiedliwionej nieobecności trwającej ponad miesiąc;

b)   zaobserwowania niepokojących zachowań dziecka, które zagrażają bezpieczeństwu
i zdrowiu innych;

c)   utajeniu przez rodziców przy wypełnianiu wniosku choroby dziecka, która uniemożliwia przebywanie dziecka w grupie;

d)  nieprzestrzegania przez rodziców postanowień niniejszego statutu.

         2. Dyrektor przedszkola po powzięciu wiadomości o zaistnieniu okoliczności, o których mowa w ust. 1 zwołuje posiedzenie Rady Pedagogicznej, na której wychowawca grupy referuje problem.

         3. Zapoznaje Radę Pedagogiczną o podjętych działaniach, zmierzających do ustania przyczyny, upoważniającej Radę Pedagogiczną do podjęcia uchwały  o skreśleniu dziecka
z listy dzieci uczęszczających do przedszkola.

         4. Rada Pedagogiczna po wnikliwym wysłuchaniu informacji, podejmuje uchwałę w danej sprawie, zgodnie z Regulaminem Rady Pedagogicznej.

         5. Rada Pedagogiczna powierza wykonanie uchwały dyrektorowi przedszkola.

         6. Dyrektor przedszkola wykonuje uchwałę Rady Pedagogicznej przez wydanie decyzji administracyjnej, którą doręcza rodzicom, a w przypadku niemożności doręczenia osobistego listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.

 

 

ROZDZIAŁ VIII 

Współpraca z rodzicami

 

§ 58.  Prawa i obowiązki rodziców.

   1. Rodzice mają prawo do:

1) wyrażania i przekazywania organowi prowadzącemu przedszkole i sprawującemu
nadzór pedagogiczny opinii na temat pracy przedszkola, a zwłaszcza sposobu
realizacji zadań wynikających z przepisów oświatowych;

2) znajomości podstaw programowych wychowania przedszkolnego oraz wymagań
edukacyjnych;

3) uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania
i rozwoju;    

4) wyrażania opinii o planowanych innowacjach pedagogicznych w zakresie kształcenia, wychowania i opieki oraz planowanych eksperymentach pedagogicznych;

5) otrzymywania pomocy pedagogicznej, psychologicznej oraz innej, zgodnie z ich
potrzebami;

6) udziału i organizowania wspólnych spotkań z okazji uroczystości przedszkolnych,    imprez, zajęć wychowawczo - dydaktycznych, itp.;

7) wyrażania opinii na temat żywienia, wypoczynku, organizacji zabaw i zajęć oraz
poziomu prowadzonych zajęć nadobowiązkowych;

8) wybierania swojej reprezentacji w formie Rady Rodziców;

9) udziału w zajęciach otwartych organizowanych w przedszkolu.

       2.  Rodzice mają obowiązek:

1) regularnie i terminowo uiszczać odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolu;

2) współpracować z nauczycielem prowadzącym grupę w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczo - dydaktycznych rodziny i przedszkola;

3) przygotować dziecko do funkcjonowania w grupie przedszkolnej w zakresie podstawowych czynności samoobsługowych - jedzenie, higiena, toaleta;

4) odbierać dzieci w godzinach funkcjonowania przedszkola;

5) informować nauczyciela z wyprzedzeniem o późniejszym przyprowadzaniu dziecka do przedszkola;

6) zapewnić dziecku bezpieczny powrót do domu;

7) znać i przestrzegać postanowień statutu;

8) przyprowadzać do przedszkola dzieci zdrowe bez konieczności podawania  w przedszkolu jakichkolwiek leków;

9) interesować się sukcesami i porażkami swojego dziecka, kontynuować zalecone ćwiczenia;

10) zgłaszać nauczycielowi niedyspozycje (fizyczne i psychiczne) dziecka i wszelkie niepokojące objawy w jego zachowaniu, mające wpływ na funkcjonowanie w grupie (choroby, ważne wydarzenia rodzinne, lęki, obawy, emocje itd.);

11) uczestniczyć w zebraniach organizowanych przez przedszkole;

12) bezzwłocznie zgłaszać nauczycielkom w grupie o zmianach adresu zamieszkania
i  telefonu kontaktowego;

13) śledzić na bieżąco informacje umieszczone na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej;

14) informować telefonicznie lub osobiście dyrektora przedszkola o stwierdzeniu choroby    zakaźnej u dziecka;

15) zapewnić dziecku niezbędne wyposażenie;

16) kontrolować, co dziecko zabiera do przedszkola celem uniknięcia wypadku

          3. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi są obowiązani do:

1) dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do przedszkola;

2) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia, usprawiedliwiania nieobecności.

 

§ 59. 1. Przedszkole współdziała z rodziną dziecka celem pomocy w wychowaniu
i przygotowaniu dziecka do nauki szkolnej, poznaniu środowiska oraz domu rodzinnego dziecka podczas kontaktów indywidualnych z rodzicami i zebrań grupowych.

2. Przedszkole bierze czynny udział w wyznaczaniu kierunków działania korzystnych dla dzieci i rodziców w następujących zakresach:

1)        rozszerzanie i pogłębianie wiedzy rodziców o dziecku;

2)        ustalanie jednolitych form oddziaływania wychowawczego;

3)        podnoszenie kultury pedagogicznej rodziców;

4)        uczestnictwo rodziców w zakresie przygotowania dzieci do szkoły.

3. Formy współpracy przedszkola z rodzicami:

1)      zebrania grupowe – przynajmniej raz w roku;

2)      konsultacje i rozmowy indywidualne  - według potrzeb;

3)      kąciki informacyjne dla rodziców - na bieżąco;

4)      zajęcia otwarte  - przynajmniej raz w roku;

5)      strona internetowa przedszkola – na bieżąco.

4. Z tytułu udostępniania rodzicom gromadzonych przez przedszkole informacji
w zakresie nauczania, wychowania oraz opieki, dotyczących ich dzieci, nie mogą być pobierane od rodziców opłaty, bez względu na postać i sposób przekazywania tych informacji.

 

§ 60. 1. Dziecko powinno być przyprowadzane do przedszkola w godzinach 6:00 - 8.00.

Ewentualne spóźnienia rodzice są obowiązani zgłosić telefonicznie lub poprzedniego dnia do wychowawczyni grupy.

            2. Osoba przyprowadzająca dziecko do przedszkola obowiązana jest rozebrać je
w szatni  i osobiście przekazać dziecko osobie dyżurującej w szatni lub nauczycielce grupy.

Nauczyciel nie ponosi odpowiedzialności za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dziecka pozostawionego przez rodziców przed bramą, wejściem do przedszkola, przed drzwiami wejściowymi, na placu zabaw  lub posesji przedszkolnej.

            3. Do przedszkola nie powinno przyprowadzać się dzieci przeziębionych, zakatarzonych, wymiotujących i z objawami innych chorób. W przypadku zaistnienia wątpliwości co do stanu zdrowia dziecka, nauczyciel ma prawo żądać zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia dziecka i odmówić przyjęcia dziecka do przedszkola.

            4.    W przedszkolu nie stosuje się wobec wychowanków żadnych zabiegów lekarskich bez uprzedniego porozumienia z rodzicami poza udzieleniem pomocy w nagłych wypadkach
i badań profilaktycznych, na które rodzice wyrażają zgodę.

            5.    Nauczycielowi nie wolno podawać dzieciom żadnych leków.

            6. Nauczycielka grupy ma obowiązek poinformowania rodziców o złym samopoczuciu dziecka wskazującym na początki choroby.

            7. Ze względów sanitarnych zabrania się wchodzenia do sal w butach oraz wprowadzania zwierząt na teren przedszkola.

            8. Rodzice są zobowiązani podać wychowawcy aktualny numer telefonu kontaktowego i adres.

           

            § 61. 1. Rodzic lub upoważniona przez niego osoba osobiście  odbiera  dziecko 
z przedszkola.

            2. Upoważnienie wystawia  co najmniej jeden rodzic (opiekun prawny) dziecka na piśmie z własnoręcznym podpisem. Upoważnienie zawiera: imię i nazwisko osoby upoważnionej, wskazanie dowodu tożsamości ( nazwa dokumentu, jego numer i seria),  podpis upoważniającego.

            3. Osoba upoważniona w momencie odbioru dziecka powinna posiadać przy sobie dokument tożsamości, wskazany w upoważnieniu i na żądanie nauczyciela go okazać.                  W sytuacjach budzących wątpliwości nauczycielka kontaktuje się z rodzicami.

           4. Rodzice przejmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego z placówki przez upoważnioną przez nich osobę.

           5. Nauczyciel może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej odebrać dziecko będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa

           6. O wypadku każdej odmowy wydania dziecka nauczyciel niezwłocznie informuje dyrektora przedszkola. Dyrektor podejmuje działania przewidziane prawem.

          7. W wypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane z przedszkola, nauczyciel zobowiązany jest powiadomić telefonicznie rodziców o zaistniałym fakcie.

          8. Gdy pod wskazanym numerem telefonu nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców, nauczyciel oczekuje z dzieckiem w placówce przedszkolnej 1 godzinę. Po upływie tego czasu nauczyciel powiadamia najbliższy komisariat policji o niemożności skontaktowania się z rodzicami.

          9. Życzenie rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez prawomocny wyrok lub orzeczenie sądowe.

§ 62. 1. Dziecko powinno przyjść do przedszkola czyste, starannie uczesane
i estetycznie ubrane w strój wygodny, umożliwiający samodzielne ubranie się i rozebranie. Odzież wierzchnia powinna być dostosowana do warunków atmosferycznych i umożliwiać codzienny pobyt dziecka na świeżym powietrzu.

      2. Dziecko powinno mieć wygodne obuwie zmienne, chusteczki higieniczne do nosa, przybory toaletowe do mycia zębów, piżamę i pościel w przypadku leżakowania, worek ze strojem gimnastycznym. Wszystkie rzeczy powinny być podpisane i znane dziecku.

     3. Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za zabawki  inne wartościowe rzeczy przynoszone przez dzieci.

 

 

ROZDZIAŁ IX 

Warunki bezpiecznego pobytu w przedszkolu

 

            § 63. 1. Wszyscy rodzice mają obowiązek dostosowania się do poleceń nauczycieli oraz pracowników obsługi przedszkola podczas wchodzenia do budynku, korzystania 
z szatni.

2. W  widocznych miejscach umieszczone są instrukcje postępowania na wypadek pożaru wraz z numerami telefonów alarmowych.

3. W  przedszkolu oznakowane są drogi i wyjścia ewakuacyjne.

4. W przedszkolu jest opracowana i znana pracownikom instrukcja bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

5. Przedszkole zapewnia wychowankom opiekę pedagogiczną oraz pełne bezpieczeństwo w czasie organizowanych przez nauczycieli zajęć na terenie przedszkola oraz poza jego terenem w trakcie wycieczek:

1)      podczas zajęć obowiązkowych i dodatkowych  za bezpieczeństwo dzieci  odpowiada nauczyciel prowadzący zajęcia. Nauczyciel prowadzący zajęcia dodatkowe jest obowiązany odebrać dzieci biorące udział w zajęciach z poszczególnych sal oraz je odprowadzić po zajęciach. Zobowiązany jest on również do niezwłocznego poinformowania Dyrektora Przedszkola o każdym wypadku, mającym miejsce podczas zajęć;

2)      podczas zajęć poza terenem przedszkola  pełną odpowiedzialność za zdrowie
i  bezpieczeństwo wychowanków ponosi nauczyciel prowadzący zajęcia, a podczas wycieczek przedszkolnych kierownik wycieczki wraz z opiekunami.

            6. W miejscach o zwiększonym ryzyku wypadku –  plac zabaw nauczyciel zapoznaje rodziców i dzieci z regulaminem korzystania ze sprzętu będącego na ich wyposażeniu.

            7. Opuszczanie miejsca pracy przez nauczyciela (wyjście w trakcie zajęć) jest możliwe    pod warunkiem, że opiekę nad grupą  przejmuje inny pracownik przedszkola.

            8. W razie zaistnienia wypadku z udziałem dziecka, nauczyciel, który jest jego świadkiem, zawiadamia  Dyrektora Przedszkola.

            9. Dyrektor Przedszkola powiadamia o wypadku zaistniałym na terenie przedszkola pogotowie ratunkowe  (w razie potrzeby), rodziców oraz organ prowadzący.

 

 

ROZDZIAŁ X

Przepisy końcowe

 

§ 64.   Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację  zgodnie z przepisami
w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji.  

 

§ 65.   Przedszkole działa na zasadach jednostki budżetowej.

 

§ 66. Zasady gospodarki finansowej i materiałowej przedszkola określają odrębne przepisy.

 

§ 67. Zmiany (nowelizację) statutu wprowadza się na wniosek organów przedszkola, organu prowadzącego lub nadzorującego albo w przypadku zmiany przepisów.

 

§ 68.  Tryb wprowadzania zmian (nowelizacji) do statutu jest identyczny, jak tryb jego uchwalania.

 

§ 69. W celu lepszej czytelności statutu, wprowadza się każdorazowo jednolity tekst  z wprowadzonymi zmianami.

 

§ 70. Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

 

 

Tekst jednolity Statutu Przedszkola Miejskiego Nr 5 uchwalony

przez Radę Pedagogiczną w dniu 31.08.2015r.

Uchwała Rady Pedagogicznej  nr 8/2015

 

    /dyrektor/