I'd like to send this parcel to level 10 transmission easton pa reviews Pentagonspokesman Army Colonel Steve Warren said the Defense Department"views this as little more than a prank, or as vandalism."
~ Trevor

Program adaptacyjny

 

PROGRAM

ADAPTACYJNY

PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 5

W ŁAŃCUCIE

 

 

Będę przedszkolakiem!


Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( tekst jednolity Dz. U.

  z 2004r. Nr 256, poz. 2572  z późn. zm.)

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego

  w poszczególnych typach szkół ( Dz. U. z 2009r. Nr 4, poz 17)

 • Rozporządzenie ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 czerwca 2009r. w sprawie dopuszczania do użytku
  w szkole programów wychowania przedszkolnego

  i programów  nauczania oraz dopuszczania do użytku podręczników ( Dz. U. Nr 89. poz. 730)

 • Statut Przedszkola

 

"Będę przedszkolakiem" - to program adaptacyjny Przedszkola Miejskiego Nr 5 w Łańcucie skierowany do dzieci i ich rodziców, którego celem jest współpraca przedszkola i domu rodzinnego, ukierunkowana na pomoc w pokonaniu obaw i stresów związanych z przekroczeniem progu przedszkolnego.


1. Charakterystyka programu:

Przekroczenie przez dziecko progu przedszkola to przełomowy moment w jego życiu. Niezależnie od poziomu rozwoju dziecka, stanowi to wyzwanie dla niego samego, rodziców

 i całego przedszkola. Zmiana dotychczasowego trybu życia, a przede wszystkim obecność nowych osób wywołują u dzieci napięcie emocjonalne i są przyczyną różnych form protestu

i negatywnych reakcji. Takie reakcje mają największe nasilenie na początku roku przedszkolnego. Dzieci płaczą, bo muszą rozstać się z mamą, rodzice - bo muszą zostawić zapłakane dziecko wśród obcych ludzi i w obcym otoczeniu. Lęk i stres przed nieznanym wzbudza również wśród rodziców niepokój, czy ich dziecko da sobie radę w grupie rówieśniczej i czy jego poziom rozwojowy jest na  odpowiednim etapie.  Do przedszkola przychodzą dzieci z bardzo zróżnicowanym zasobem umiejętności samoobsługowych i nie jest to spowodowane ich poziomem rozwoju psychoruchowego, lecz systemem wychowania w rodzinie. Jednak przedszkole jest właściwym środowiskiem do uczenia życia dziecka w społeczności. Jest pojmowane jako środowisko edukacyjne stymulujące możliwości rozwojowe dziecka, wspomagające jego rozwój indywidualny i tworzące korzystne warunki dla wszechstronnego rozwoju. Dlatego istnieje konieczność podjęcia takich działań,
które pozwoliłby pokonać lęki stres dzieci oraz wpłynąłby na wyrównanie, w miarę możliwości, poziomu rozwoju dzieci w sferze; motoryki, czynności samoobsługowych, zabawowych, rozwoju mowy, rozwoju umysłowego tj. uczuć i zachowań społecznych.
           Program także skierowany jest na zadania związane z pomocą rodzicom, zmierzającą ku lepszemu poznaniu działalności i funkcji przedszkola, podnoszeniu wiedzy i kultury pedagogicznej, współdziałaniu razem z rodzicami, w zabawach i życiu przedszkola miedzy innymi poprzez kontakty indywidualne, zebrania i uczestnictwo w uroczystościach
i imprezach organizowanych w przedszkolu.

         Program został opracowany w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego i zawiera się w następujących obszarach:

 •  Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi
  i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i sytuacjach zadaniowych (1)
 • Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych. Wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku  (2)
 • Wspomaganie rozwoju mowy u dzieci (3)
 • Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują
  w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia (4)
 • Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności ruchowej dzieci. (5)
 • Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych (6)

2. Cele główne programu adaptacyjnego:

Ukierunkowane na dzieci

 • Zaspakajanie podstawowej potrzeby psychicznej dzieci - poczucia bezpieczeństwa.
 • Adaptacja nowych dzieci do uczęszczania w mury przedszkola.
 • Pokonanie przez dzieci barier i stresów związanych z koniecznością przebywania
  w nowym otoczeniu i rozłąki z rodziną.
 • Wspomaganie dzieci w budowaniu pozytywnego obrazu siebie.
 • Nabywanie przez dzieci umiejętności dostosowanych do swoich możliwości rozwojowych.

 

Ukierunkowane na rodziców

 • Zapoznanie rodziców ze sposobami przygotowania dzieci do pozostawienia ich
  w przedszkolu.
 • Zapoznanie rodziców z przedszkolem, jego funkcjami i zadaniami oraz umożliwianie uczestnictwa w codziennym życiu przedszkola.

3. Cele operacyjne:

 • Zmniejszanie  napięcia i niepokoju związanego  z pozostaniem w nowym środowisku, jakim jest przedszkole,
 • Bezproblemowe rozstawanie się  z rodzicami, podczas przyprowadzania do przedszkola,
 • Przyzwyczajanie  się do przebywania z nowymi osobami w grupie, poznawanie ich imion,
 • Motywowanie dzieci do podejmowania działań i zachowań sprzyjających integrowaniu się z przedszkolem.
 • Nawiązywanie bliskiego kontaktu w relacjach: nauczyciel-dziecko, nauczyciel-rodzic
 • Poznawanie swojej sali, i jej wyposażenia, bezpieczne korzystanie z kącików zabaw,
 • Poznawanie  swojego  znaczka indywidualnego  i podejmowanie  prób globalnego rozpoznawania swojego imienia,
 • Poznawanie  głównych  pomieszczeń przedszkola, i korzystanie z nich,
 • Sprawne wykonywanie czynności samoobsługowych,
 • Stosowanie zwrotów y grzecznościowych,
 • Pokonywanie  lęku przed leżakowaniem, jedzeniem i wykonywaniem innych czynności z rozkładu dnia w przedszkolu,
 • Uczestniczenie  w zabawach z całą grupą i nauczycielem oraz z rodzicem,
 • Sprawne posługiwanie się  przyborami, zabawkami  i innymi pomocami  zgromadzonymi w kącikach zainteresowań,
 • Podejmowanie prób wypowiadania się na określony temat,
 • Rozwijanie  pozytywnej  samooceny  i poczucie własnej wartości,
 • Uczestniczenie y w uroczystościach i imprezach przedszkolnych.
 • Poznawanie  zasad funkcjonowania przedszkola,
 • Podejmowanie współpracy z przedszkolem, problemów
 • Poznawanie  podłoża  problemów adaptacyjnych dziecka i współdziałanie  w celu ich pokonania.
 • Przekazywanie rodzicom wiedzy w zakresie zaspokajania potrzeb dziecka jako warunku jego prawidłowego rozwoju.
 •  Zapoznanie rodziców z bazą i zasobami przedszkola oraz organizacją pracy

4. Metody:

opis, metoda impresyjna, metoda ćwiczebna, klasyczna metoda problemowa, pokaz, metody realizacji zadań wytwórczych - klasyczny tok pracy, metoda ekspresyjna - drama, burza mózgów, opowiadanie

5. Procedury osiągania celów:

Prowadzenie zabaw z dziećmi, przy współudziale rodziców, wpływających e na poznanie nowego otoczenia, działanie w nim, wyrażanie swoich emocji i uczuć oraz radzenia sobie z nimi. Zabawy te ułatwią integrację grupy, akceptację
i rozumienie siebie i innych.

Propozycja zabaw:

 • zabawy umożliwiające poznawanie i korzystanie z sali zabaw, łazienki, szatni, holu oraz ich wyposażenia,
 • zabawy pozwalające poznać swoje emocje, drama,
 • zabawy integracyjne, muzyczno- ruchowe
 • zabawy pozwalające poznać schemat  swojego  ciała i innych,
 • zabawy muzyczno-ruchowe i opowieści ruchowe,
 • zabawy słowne, opowiadania, bajki, teatrzyki, historyjki obrazkowe,
 • uroczystości przedszkolne,
 • zajęcia z rodzicami.

Formy kontaktów z rodzicami:

 • rozmowy indywidualne,
 • zajęcia otwarte,
 • zebrania informacyjne,
 • gazetki i tablice edukacyjne,
 • strona internetowa przedszkola      
 • uroczystości przedszkolne i festyn rodzinny.

 

6. Ewaluacja programu

Ewaluacji programu dokonuje się w formie analizy ankiety adaptacyjnej dla rodziców, która pozwoli na uzyskanie opinii o wszystkich poczynionych oddziaływaniach adaptacyjnych przedszkola -  w jakim stopniu  wpłynęły na dziecko i jakie są oczekiwania i propozycje rodziców, co do innych rozwiązań i działań sprzyjających lepszej adaptacji dzieci
w przedszkolu. Analiza realizacji programu wskaże dalsze kierunki pracy.