PLAN WSPÓŁPRACY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 5

Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2020/21

Zadania Formy realizacji
I

Zapoznanie rodziców z zadaniami wynikającymi z funkcji opiekuńczej, wychowawczej dydaktycznej; rozbudzanie zainteresowania działalnością przedszkola, nauczycieli.

Prezentacja organizacji i warunków pracy przedszkola, koncepcji pedagogicznej, oferty edukacyjnej podczas zebrania   z ogółem rodziców wychowanków uczęszczających do przedszkola.
Przeprowadzenie ankiety dla rodziców dla dzieci nowoprzyjętych.
Prezentacja  „Kalendarza imprez i uroczystości przedszkola”.
Organizacja zebrań grupowych dotyczących w szczególności:

– organizacji pracy grupy,
– zamierzeń wychowawczo-kształcących,
– planowanych imprez i uroczystości w grupie,
– prezentacji wyników obserwacji i diagnozy rozwoju dzieci i przyjętych kierunków pracy,
– prowadzenie ,,Kącika dla rodziców”, prezentującego bieżące informacje dotyczące zamierzeń wychowawczo- kształcących,
– organizowanie spotkań    o charakterze rodzinnym np.z okazji Dnia Babci i Dziadka, Pikniku Rodzinnego
– organizacja ,,zajęć otwartych” dla  rodziców,
– systematyczne prowadzenie grupowych wystaw twórczości dziecięcej,
-rozpoznawanie potrzeb edukacyjnych rodziców  w zakresie   pedagogizacji

II

Wspomaganie działalności wychowawczej rodziców, integrowanie oddziaływań środowiska rodzinnego i przedszkola.

Organizowanie ,,kontaktów indywidualnych” z rodzicami w celu przekazywania rzetelnej informacji nt. rozwoju dziecka, jego osiągnięć      i trudności w nabywaniu pożądanych umiejętności. Określanie kierunków współpracy w zakresie wspomagania dziecka i działań rodziców. Włączanie rodziców dzieci objętych przedszkolną pomocą psychologiczno-pedagogiczną w działania zespołów wspomagających. Udostępnianie literatury pedagogicznej, psychologicznej, znajdującej się w przedszkolnej bibliotece.
III

Angażowanie rodziców do działań na rzecz grupy, przedszkola, środowiska lokalnego.

Angażowanie rodziców do pomocy przy organizacji uroczystości i przedsięwzięć:

– grupowych,
– systematyczne czytanie bajek w ramach ogólnopolskiej akcji ,,Cała Polska czyta dzieciom,
– przedszkolnych , wynikających z realizacji ,,Kalendarza        imprez  i uroczystości”,
– angażowanie rodziców do pomocy przy organizacji wyjazdów do filharmonii, teatru, wycieczek,
– spotkania dzieci z przedstawicielami ciekawych zawodów, spośród rodziców,
– wideofilmowanie uroczystości przedszkolnych,
–  pomoc rodziców w pozyskiwaniu sponsorów.