Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2020
z dnia 02.06.2020 r.

Klauzula informacyjna dla dzieci i rodziców dzieci w procesie rekrutacji

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej:
RODO), informuję że:
1) Administratorem danych osobowych dzieci i rodziców dzieci/opiekunów prawnych
jest Przedszkole Miejskie Nr 5 w Łańcucie. Z Administratorem można skontaktować
się listownie: ul. Sienkiewicza 5a, 37-100 Łańcut, e-mailowo:
przedszkole5lancut@wp.pl oraz telefonicznie: 17 225-21-75
2) Inspektorem Ochrony Danych jest Konrad Krupa, z którym można się skontaktować
za pośrednictwem poczty przesłanej na adres Przedszkola, drogą elektroniczną –
e-mail: iod@um-lancut.pl; telefonicznie pod numerem 665 893 252.
3) Dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji do Przedszkola
Miejskiego Nr 5 w Łańcucie, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) i art. 9 ust. 2 lit. h)
RODO, tj. w celu wykonania obowiązku prawnego nałożonego przepisami ustawy
z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe – w minimalnym wymaganym przez
prawo zakresie. Dane wykraczające poza ww. zakres przetwarzane będą wyłącznie na
podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, po wcześniejszym jej uzyskaniu, na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO.
4) Dane osobowe pozyskane w procesie rekrutacji nie będą przekazywane do państwa
trzeciego/organizacji międzynarodowej.
5) Odbiorcą danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych
osobowych na podstawie przepisów prawa; w pozostałych przypadkach odbiorcami
danych mogą być inne podmioty, które na podstawie stosownych umów zawartych
z Przedszkolem przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest
Przedszkole Miejskie Nr 5 w Łańcucie.
6) Dane osobowe pozyskane w procesie rekrutacji będą przechowywane nie dłużej niż do
końca okresu, w którym dziecko będzie uczęszczał do placówki, a w przypadku
nieprzyjęcia do placówki – przez okres jednego roku.
7) Z zastrzeżeniem art. 17 ust. 3 lit. b), lit. d) i lit. e), art. 20, art. 21 ust. 1 RODO,
posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych i danych swoich dzieci oraz
prawo do ich sprostowania, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do
usunięcia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia
danych oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie – w dowolnym momencie,
bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
zgody przed jej cofnięciem (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody).
8) Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeśli uznają
Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza
przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.
9) Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, zaś
w pozostałym zakresie jest dobrowolne. Niepodanie danych wymaganych przez
przepisy prawa skutkuje niemożliwością uczestnictwa w rekrutacji. Nieobowiązkowe
jest podanie danych objętych zgodą na ich przetwarzanie.
10) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegały profilowaniu.