KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 5
W ŁAŃCUCIE
NA LATA 2018-2023

Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych: ustawie o systemie oświaty oraz aktach wykonawczych do ustawy, w tym w szczególności w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, Statucie Przedszkola.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59)
 2. Rozporządzenie MEN z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej. (Dz.U. z 2017 r., poz. 356)
 3. Rozporządzenie MEN z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz.U. 2017, poz.1611)
 4. Rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017r.
  w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U. 2017, poz. 1658)
 5. Statut Przedszkola Miejskiego Nr 5 w Łańcucie.

CELE KONCEPCJI PRACY PRZEDSZKOLA

 1. Priorytetem naszej działalności jest wspomaganie rozwoju i edukacji dzieci
  w zależności od ich indywidualnych potrzeb i możliwości, zmierzające do osiągnięcia stanu gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej.
 2. Zapewnienie naszym przedszkolakom wszechstronnego rozwoju, bezpieczeństwa, akceptacji i poszanowania ich praw.
 3. Wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycznych postaw dzieci.
 4. Wspieraniu i zachęcanie dzieci do podejmowania działań badawczych, twórczych.
 5. Doskonalenie jakości pracy przedszkola poprzez ścisłą współpracę z rodzicami, specjalistami i środowiskiem lokalnym, poszukiwanie nowatorskich metod pracy
  z dziećmi, rozwój zawodowy nauczycieli wzbogacanie bazy oraz promowanie placówki.

GŁÓWNE KIERUNKI PRACY PRZEDSZKOLA TO:

 1. Zapewnienie dzieciom warunków do bezpiecznego i higienicznego pobytu
  w placówce.
 2. Stworzenie klimatu sprzyjającego rozwojowi dzieci: akceptacji, bezpieczeństwa, dążenie do tego, by przedszkole było dla dzieci drugim domem.
 3. Kształtowanie u dzieci postaw społecznie przyjętych: życzliwości, przyjaźni, otwarcia na drugiego człowieka, wzajemnego szacunku, kultury bycia.
 4. Profesjonalne podejście do dziecka, pełnienie funkcji opiekuńczych, wychowawczych i dydaktycznych.
 5. Uczenie dzieci kreatywnego myślenia, samodzielności i podejmowania różnorodnych inicjatyw wpływających na wszechstronny rozwój dzieci.
 6. Stwarzanie sytuacji edukacyjnych służących wspieraniu i zachęcaniu dzieci
  do podejmowania działań (np. eksperymentowanie, badanie, odkrywanie), na miarę aktualnych możliwości, w celu poznania świata nauki i techniki.
 7. Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci.
 8. Podejmowanie działań uwzględniających potrzeby lokalnego środowiska.
 9. Kształtowanie postaw patriotycznych u dzieci.
 10. Respektowanie praw dzieci, dbanie o dobre stosunki międzyludzkie i komunikację interpersonalną.
 11. Doskonalenie warsztatu pracy nauczyciela i podążanie za potrzebami dziecka, rozwijając dziecięcą kreatywność poprzez twórczą zabawę, doświadczenia
  i eksperymenty oraz poszukiwanie ciekawych twórczych rozwiązań.
 12. Wspomaganie rodziców w pracy wychowawczej poprzez udzielanie rzetelnych informacji o dziecku i pomocy pedagogicznej.

Nasze motto

„Mów dziecku, że umie, że potrafi, że może”


MISJA

Stwarzamy dziecku warunki do tworzenia pozytywnego obrazu siebie i świata. Uczymy wrażliwości i uczciwości w kontaktach z innymi oraz odróżniania dobra od zła we wszystkich sferach i dziedzinach życia. Dajemy wsparcie dziecku i jego rodzinie w procesie wychowania i przygotowania do podjęcia nauki w szkole.

Szczegółowe założenia misji:

 1. Jesteśmy przedszkolem przyjaznym dziecku
 2. Każde dziecko w naszym przedszkolu od pierwszych dni pobytu może liczyć na pełną akceptację, zrozumienie i wsparcie w budowaniu poczucia własnej wartości i radzenia sobie w sytuacjach trudnych.
 3. Skupiamy się przede wszystkim na możliwościach naszych wychowanków, przekazując im wiedzę
  i kształcąc kompetencje przydatne zarówno obecnie jak i w przyszłości.
 4. Wspomagamy dziecko w jego rozwoju poprzez rozwijanie uzdolnień i zainteresowań, a także otaczamy opieką dzieci z różnego rodzaju trudnościami i deficytami..
 5. Nasze przedszkole skutecznie przygotowuje dzieci do twórczego rozwiązywania problemów.
 6. Tworzymy warunki do wyzwalania aktywności społecznej u dzieci oraz do kształtowania postaw prospołecznych i proekologicznych.
 7. Wdrażamy dzieci do zachowań społecznie akceptowanych opartych na wartościach takich jak: miłość, dobro, piękno, prawda, szacunek.
 8. Kształtujemy u dzieci poczucie przynależności i dumy narodowej.
 9. Poszerzamy kompetencje w zakresie sprawnej komunikacji na różnych płaszczyznach: nauczyciel – dziecko, nauczyciel – rodzic, rodzic – dziecko.

Każde dziecko jest dla nas ważne! Zrobimy wszystko, aby czuło się akceptowane
i bezpieczne oraz pomożemy mu poznać siebie, stać się samodzielnym i otwartym na świat. Tolerujemy tylko pozytywne zachowania i wspieramy każdego przedszkolaka w jego rozwoju na miarę jego możliwości. Pragniemy, w każdym dziecku rozbudzać ciekawość świata i ludzi, spostrzegawczość i wrażliwość. Chcemy wychować dziecko z bogatą wyobraźnią twórczą, zdolne do spontanicznej ekspresji własnych uczuć i myśli, otwarte na pomysły i inspiracje płynące od innych osób oraz gotowe szukać nowych, lepszych i oryginalnych rozwiązań.

WIZJA

Przedszkole stwarza optymalne warunki do harmonijnego rozwoju dziecka między innymi poprzez bezpośredni kontakt ze środowiskiem społecznym, kulturalnym i przyrodniczym oraz poprzez szeroko stosowane metody aktywne i innowacje pedagogiczne. Zapewnia mu poczucie bezpieczeństwa i własnej wartości. Jest otwarte na oczekiwania i potrzeby dzieci
i rodziców, traktuje rodziców jako równoprawnych partnerów, wspiera ich w procesie wychowawczym. Współpracuje z rodzicami w celu ujednolicenia działań wychowawczo – dydaktycznych. Podejmuje współpracę ze środowiskiem lokalnym, z różnymi instytucjami w celu podniesienia jakości pracy przedszkola oraz promocji przedszkola w lokalnym środowisku.

Szczegółowe założenia wizji:

 1. Dzieci opuszczające nasze przedszkole są otwarte, twórcze i spontaniczne. Znają swoje możliwości i radzą sobie w sytuacjach trudnych, są dobrze przygotowane do obowiązku szkolnego i osiągają sukcesy.
 2. Praca wychowawczo – dydaktyczna prowadzona jest na wysokim poziomie,
  z wykorzystaniem nowatorskich metod pracy oraz ze szczególnym uwzględnieniem realizacji treści moralno-społecznych, duchowych, przyrodniczych i kulturowych.
 3. Nauczycielki poszukują nowatorskich rozwiązań w swojej pracy, wspólnie wymieniają myśli i pomysły, chętnie dzielą się zdobytą wiedzą i umiejętnościami z pracownikami przedszkola i rodzicami.
 4. Nasze przedszkole współpracuje z rodzicami i środowiskiem lokalnym dla dobra dzieci. Organizuje przedsięwzięcia na rzecz lokalnego środowiska promując swoje działania oraz propagując otwartość przedszkola wobec rodziców i potencjalnych „klientów” i uczestniczy w imprezach środowiskowych. Jesteśmy rozpoznawalni i popularni w środowisku.
 5. Przedszkole ma opracowany system pozwalający na dobry przepływ informacji między przedszkolem a rodzicami, na udzielanie wsparcia rodzicom w procesie wychowania oraz na dobrą współpracę z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych i edukacyjnych w przedszkolu i w domu. Rodzice angażują się w pracę przedszkola na rzecz wspólnego dobra ich własnych dzieci.
 6. Przedszkole jest estetyczne, jasne ,wyposażone w atrakcyjne zabawki i pomoce
  do zajęć. Sale zaaranżowane są do potrzeb: zabawy, nauki i odpoczynku. Dzieci korzystają z bezpiecznego , przedszkolnego zabaw wyposażonego w atrakcyjne urządzenia ogrodowe.

NASZE PRZEDSZKOLE

Przedszkole Miejskie nr 5 w Łańcucie prowadzi działalność wychowawczo-dydaktyczną od 1984 roku. Jest zlokalizowane przy ulicy Sienkiewicza 5a. Budynek przedszkola usytuowany jest z dala od ulicznego zgiełku, a bogata roślinność w postaci wielu gatunków drzew, krzewów i żywopłotu tworzy specyficzny klimat. Do przedszkola uczęszcza 125 dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Dzieci zorganizowane są w 5 grupach zróżnicowanych pod względem wieku. Każda grupa ma do dyspozycji własną salę zabaw . Dzieci mogą bezpiecznie bawić się i wypoczywać w ogrodzie przedszkolnym, w którym znajduje się plac zabaw, wyposażony w ekologiczny sprzęt. Ogród to dobrze zagospodarowany teren, posiada wieżyczki, kładki, zjeżdżalnie, huśtawki, drabinki i piaskownice. Przedszkole czynne jest jedenaście godzin dziennie (6.00 – 17.00), od poniedziałku do piątku. Podstawa programowa wychowania przedszkolnego realizowana jest bezpłatnie. Kadra pedagogiczna liczy 11 nauczycieli
z wyższym wykształceniem pedagogicznym, odpowiednimi kwalifikacjami oraz długoletnim stażem pracy w zawodzie. Kadra nauczycielska posiada pełne kwalifikacje merytoryczne i pedagogiczne oraz pogłębia i poszerza swoje umiejętności na różnych formach doskonalenia zawodowego. Pracę przedszkola wspomaga łącznie 14 pracowników administracji i obsługi. Nasze przedszkole to placówka z pięknymi tradycjami,. Zapewniamy dobrą opiekę i wychowanie dzieci i naukę w atmosferze akceptacji. Wspomagamy rozwój dziecka zgodnie z jego potencjałem i możliwościami, tworzymy przyjazną i serdeczną atmosferę. Traktujemy każde dziecko indywidualnie i podmiotowo. Przygotowujemy je do przeżywania sukcesu i radzenia sobie z porażkami. Dbamy o zdrowie i bezpieczeństwo dzieci. Jesteśmy otwarci na współpracę z rodzicami. W naszym przedszkolu podejmujemy działania, które pomagają zmniejszyć stres przyszłych wychowanków i rodziców prowadząc dni adaptacyjne. Prowadzimy działania wychowawcze, profilaktyczne, proekologiczne i prozdrowotne. Wszystkie treści wplatane są w codzienną pracę z dziećmi i realizowane poprzez różne formy: zajęcia organizowane, zabawy dowolne, dyżury, prace użyteczne, akcje, uroczystości, spotkania, pogadanki, wycieczki, wystawy, pokazy, czynności samoobsługowe, itp. W celu poprawy bezpieczeństwa pobytu dziecka w przedszkolu opracowaliśmy procedury bezpieczeństwa dzieci w przedszkolu, na placu zabaw i odbioru dzieci z przedszkola; Przedszkolaki uczestniczą również w wielu wycieczkach, które umożliwiają nam realizowanie zadań rocznego planu pracy. Oferta edukacyjna przedszkola jest bardzo szeroka – prowadzimy działania logopedyczne, opiekujemy się dziećmi wymagającymi wsparcia (praca indywidualna i w grupach), rozwijamy zdolności i zainteresowania, promujemy umiejętności dzieci w środowisku lokalnym (wystawy, występy artystyczne, konkursy), dbamy o całościowy rozwój dziecka oraz wzbogacamy formy współpracy z rodzicami (uroczystości, zajęcia otwarte, festyny, pogadanki, czytanie bajek, przedstawienia teatralne w wykonaniu rodziców, zebrania, prelekcje). Praca wychowawczo-dydaktyczno–opiekuńcza realizowana jest tak, aby odpowiedzieć na oczekiwania dzieci i rodziców.

 MODEL ABSOLWENTA PRZEDSZKOLA

ABSOLWENT naszej placówki:

 • potrafi umiejętnie wykorzystywać zdobytą wiedzę w praktyce
 • potrafi obcować w środowisku społeczno- przyrodniczym
 • jest twórczy
 • zna tradycję regionu i własnego kraju,
 • ma poczucie bycia członkiem wspólnoty narodowej,
 • zna wybranych bohaterów narodowych
 • bada, eksperymentuje, wyciąga wnioski,
 • cechuje się umiejętnością logicznego myślenia
 • jest empatyczny
 • jest prawdomówny
 • jest komunikatywny
 • jest dobrze rozwinięty fizycznie

METODY STOSOWANE W PRZEDSZKOLU

Stosowane metody i formy pracy są nowoczesne i zapewniają wychowankom atrakcyjny, twórczy i aktywny sposób na osiąganie sukcesów rozwojowych.

Są to metody oparte na metodyce wychowania przedszkolnego:

 1. Metody czynne:
 2. a) metoda samodzielnych doświadczeń,
 3. b) metoda kierowania własną działalnością dziecka,
 4. c) metoda zadań stawianych dziecku,
 5. d) metoda ćwiczeń utrwalających.
 6. Metody oglądowe:
 7. a) obserwacja i pokaz,
 8. b) osobisty przykład nauczyciela,
 9. c) udostępnianie sztuki/dzieła plastyczne, przestawienia teatralne, ilustrowane artystycznie utwory literackie, koncerty muzyczne.
 10. Metody słowne:
 11. a) rozmowy,
 12. b) opowiadania,
 13. c) zagadki,
 14. d) objaśnienia i instrukcje,
 15. e) sposoby społecznego porozumiewania się,
 16. f) metody żywego słowa.
 17. Metody twórcze:
 18. a) Pedagogika zabawy wg Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów I Animatorów KLANZA
 19. b) Ruch Rozwijający Weroniki Sherborne
 20. c) Opowieść ruchowa
 21. d) Gimnastyka ekspresyjna R. Labana
 22. e) Metoda K. Orfa
 23. f) Gimnastyka rytmiczna A i M. Kniessów
 24. g) Metodę Dobrego Startu M. Bogdanowicz
 25. h) Metoda prof. E. Gruszczyk- Kolczyńskiej – dziecięca matematyka
 26. i) Metody aktywizujące
 27. j) Relaksacja

PROGRAMY REALIZOWANE W PRZEDSZKOLU

Pracujemy zgodnie z Podstawą programową wychowania przedszkolnego zatwierdzoną przez Rozporządzenie MEN z dnia 14 lutego 2017 r., oraz wybranymi programami lub własnymi przedstawionymi corocznie w zestawie programów.

ZAJĘCIA DODATKOWE

Zajęcia dodatkowe finansowane są przez organ prowadzący, z możliwością ich wyboru przez rodziców np. zajęcia logopedyczne, religia, rytmika, taniec klasyczny i współczesny, spotkanie z Filharmonią,

TRADYCJE PRZEDSZKOLA:

Przedszkole ma własne tradycje, co podkreśla jego odrębność i specyfikę:

 1. a) Uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej,
 2. b) Uroczystość 11 Listopada,
 3. c) Akcja „Sprzątanie Świata”,
 4. d) Pasowanie na Przedszkolaka,
 5. e) Spotkanie z Mikołajem,
 6. f) Spotkania przy choince   z rodzicami i pracownikami przedszkola ,
 7. g) Dzień Babci i Dziadka,
 8. h) Dzień Ziemi,
 9. i) Dzień Flagi,
 10. j) Dzień Rodziny,
 11. k) Spotkania integracyjne dla rodziców i dzieci nowo przybyłych do przedszkola,
 12. l) Festyn rodzinny,
  ł)Dzień Dziecka,
 13. m) Uroczyste zakończenie edukacji przedszkolnej.

WSPÓŁPRACA PRZEDSZKOLA Z RODZICAMI

FORMY WSPÓŁPRACY PRZEDSZKOLA Z RODZICAMI

Najczęściej stosowane w przedszkolu formy współpracy i wspierania rodziców
w wychowaniu:

 1. a) zebrania ogólne i grupowe,
 2. b) konsultacje i rozmowy indywidualne z dyrektorem i nauczycielkami,
 3. c) prowadzenie kącika dla rodziców, m.in. informacje na temat realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego, wiersze, piosenki, eksponowanie prac dzieci, porady dla rodziców, artykuły,
 4. d) zajęcia adaptacyjne z udziałem nowo przyjmowanych dzieci i ich rodziców,
 5. e) zajęcia otwarte,
 6. f) zajęcia warsztatowe, prelekcje i konsultacje z udziałem specjalistów (psycholog, pedagog, lekarz),
 7. g) udział w uroczystościach przedszkolnych,
 8. h) włączanie rodziców w organizację imprez i uroczystości przedszkolnych,
 9. i) udzielanie przez rodziców informacji o pracy przedszkola, wyrażanie opinii, wypełnianie ankiet
 10. j) wystawy, wycieczki,
 11. k) angażowanie rodziców w prace na rzecz przedszkola i grup, m.in. ( w miarę potrzeb i możliwości).

DECYZYJNOŚĆ RODZICÓW

Rodzice mogą współdecydować w zakresie:

 1. a) udziału dziecka w zajęciach dodatkowych,
 2. b) czasu pobytu dziecka w przedszkolu,
 3. c) udziału dziecka w wycieczkach,
 4. d) wyrażania zgody na umieszczanie zdjęć swego dziecka na stronie internetowej i na terenie przedszkola,
 5. e) ustalenia wysokości składek na radę rodziców i formie ich wydatkowania,
 6. f) wyeliminowania potraw, na które dziecko jest uczulone,
 7. g) wyboru przedstawicieli do rady rodziców i rad oddziałowych,
 8. h) wyrażania opinii dotyczących planu pracy, programów, kalendarza wycieczek,   imprez, uroczystości przedszkolnych,
 9. i) organizacji imprez przedszkolnych,
 10. j) wygłaszania opinii na temat pracy placówki,
 11. k) składania propozycji jadłospisu.

 WSPÓŁPRACA ZE ŚRODOWISKIEM

Efektywniejsze osiągnięcie zamierzonych celów wychowawczych i edukacyjnych niewątpliwie związane jest ze ścisłą współpracą z różnymi instytucjami i organizacjami. Prowadzona jest ona zależnie od postawionych zadań, które realizuje przedszkole.

Cele współpracy z instytucjami:

 1. a) rozbudzanie zainteresowań i rozwijanie zdolności dzieci,
 2. b) satysfakcja z wykonanej pracy w postaci podziękowań, wyróżnień i nagród,
 3. c) kształtowanie postaw społecznie pożądanych,
 4. d) kształtowanie nawyku dbania o bezpieczeństwo swoje i innych dzieci,
 5. e) uatrakcyjnienie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej,
 6. f) poszerzenie kontaktów z ciekawymi ludźmi,
 7. g) zaangażowanie w życie społeczne środowiska lokalnego,
 8. h) podtrzymywania tradycji organizowania imprez dla społeczności lokalnej,
 9. i) włączanie się w organizowane na terenie miasta imprezy kulturalne, konkursy.

Realizacja współpracy przebiegać będzie na podstawie opracowanych planów i przyjmować następujące formy:

 1. a) spotkania,
 2. b) wycieczki,
 3. c) zwiedzanie wystaw,
 4. d) udział w konkursach,
 5. e) udział imprezach środowiskowych,
 6. f) pogadanki,
 7. g) badania,
 8. h) udział w akcjach,
 9. i) pokaz udzielania pierwszej pomocy itp.

PROMOCJA PRZEDSZKOLA

Działania promocyjne obejmują:

 1. a) prezentowanie życzliwej postawy wobec klientów placówki przez wszystkich pracowników przedszkola,
 2. b) dbałość o dobrą opinię przedszkola w środowisku lokalnym,
 3. c) prowadzenie kroniki przedszkola, gazetki „Nasze osiągnięcia”,
 4. d) organizacja konkursów, uroczystości międzyprzedszkolnych,
 5. e) prowadzenie strony internetowej placówki,
 6. f) zabieganie o notatki prasowe dotyczące istotnych wydarzeń z życia przedszkola,
 7. g) prezentacja wydarzeń mających miejsce w przedszkolu w lokalnych mediach i na stronie internetowej przedszkola,
 8. h) dbałość o estetykę otoczenia wewnątrz i na zewnątrz budynku,
 9. i) upowszechnianie informacji o przedszkolu (folder, gadżety z nadrukiem, logo- przedszkola itp.).

PRIORYTETY ROZWOJU NA LATA 2018 – 2022

Szczegółowe zadania i sposoby realizacji znajdą się w programach pracy na poszczególne lata szkolne.

2018/2019

„Patriotyzm i historia’

Zadanie: Kształtowanie świadomości przynależności do narodu i kraju, pozytywnego związku z Ojczyzną.

WSKAŹNIKI – UMIEJĘTNOŚCI DZIECKA:

 1. a) zna charakterystyczne cechy swojej okolicy i regionu,
 2. b) zna ważniejsze miasta w Polsce i rzeki,
 3. c) zna charakterystyczne stroje ludowe,
 4. d) zna symbole narodowe,
 5. e) zna sylwetki wybitnych Polaków,
 6. f) zna położenie Polski na mapie Europy,
 7. g) bierze aktywny udział w uroczystościach patriotycznych.

2019/2020

„Kreatywność. Eksperymenty. Doświadczenia”

Zadanie: Stwarzanie sytuacji edukacyjnych służących wspieraniu i zachęcaniu dzieci do podejmowania działań (np. eksperymentowanie, badanie, odkrywanie).

WSKAŹNIKI – UMIEJĘTNOŚCI DZIECKA

 1. a) obserwuje zjawiska z zakresu przyrody ożywionej i nieożywionej w najbliższym otoczeniu
 2. b) stawia pytania badawcze i weryfikuje je w trakcie prostych doświadczeń (np. z wodą, powietrzem, itp.)
 3. c) korzysta z lupy i szkła powiększającego,
 4. d) rozumie właściwości magnesu i termometru,
 5. e) samodzielnie formułuje wnioski z samodzielnych doświadczeń.

2020/2021

„Empatia- jestem otwarty na osoby starsze, chore, służę im pomocą”

Zadanie: Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i sytuacjach zadaniowych.

WSKAŹNIKI – UMIEJĘTNOŚCI DZIECKA:

 1. a) radzi sobie w sytuacjach trudnych,
 2. b) pełni role społeczne,

c)rozwiązuje napięcia i konflikty,

 1. d) przyswaja normy i zasady postępowania, akceptowane społecznie,
 2. e) przechodzi od emocji słabo uświadomionych do świadomej kontroli,
 3. f) wyraża własne emocje w różnych formach aktywności,
 4. g) jest otwarte i wrazliwe na potrzeby drugiego człowieka

2021/2022

„Przedszkolak przyszłym czytelnikiem”

Zadanie:

Rozwijanie zainteresowania książką oraz tworzenie warunków i dostarczanie okazji do kształtowania postaw czytelniczych u dzieci przedszkolnych.

WSKAŹNIKI – UMIEJĘTNOŚCI DZIECKA:

 1. a) korzysta z kącika książki,
 2. b) wypożycza książeczki z rodzicami z biblioteki publicznej,
 3. c) wzbogaca zasób słownictwa,
 4. d) wzbogaca wrażenia i doznania estetyczne,
 5. e) szanuje książki,
 6. f) jest śmiałe i otwarte na kontakty,
 7. g) współdziała w zespole, dobiera role podczas zabawy w teatr i wciela się w role bohaterów z bajek,
 8. h) konstruuje dłuższe wypowiedzi na temat czytanych bajek, opowiadań,
 9. i) potrafi uważnie słuchać tekst czytany,
 10. j) zna utwory literackie dla dzieci i ich autorów,
 11. k) interesuje się tekstem i literami,
 12. l) podejmuje działalność czytelniczą stymulującą rozwój mowy,

ł) odreagowuje negatywne emocje, rozładowuje stresy i napięcia w toku różnorodnych form aktywności własnej.

2022/2023

„Sprawność ruchowa warunkiem wszechstronnego rozwoju dziecka”.

Zadanie:

Stymulowanie i doskonalenia sprawności psychomotorycznej, jak również przyswajanie, opanowywanie przez dziecko różnych umiejętności i nawyków ruchowych o znaczeniu zdrowotno– rekreacyjnym oraz sportowym.

WSKAŹNIKI – UMIEJĘTNOŚCI DZIECKA:

 1. a) uczestniczy w zabawach i ćwiczeniach ruchowych z użyciem przyborów, przyrządów i rekwizytów,
 2. b) posługuje się pomysłowością i wyobraźnią twórczą w aktywności ruchowej,
 3. c) estetycznie porusza się w czasie i przestrzeni,
 4. d) potrafi łączyć ruch z muzyką,
 5. e) wykazuje sprawność fizyczną,
 6. f) posiada umiejętności i doświadczenia prozdrowotne,
 7. g) dba o własne zdrowie, chroni je i wspomaga,
 8. h) uczestniczy w zabawach i ćwiczeniach ruchowych z użyciem przyborów, przyrządów i rekwizytów,
 9. i) posługuje się pomysłowością i wyobraźnią twórczą w aktywności ruchowej.

EWALUACJA I KRYTERIA SUKCESU

Ewaluacja skuteczności i efektywności wdrożonych działań nastąpi poprzez porównywanie osiąganych efektów pracy z założonymi celami na poszczególne lata szkolne. Poznamy opinię rodziców dotyczącą efektywności pracy przedszkola.

 MOCNE STRONY:

 1. Wykwalifikowana kadra pedagogiczna.
 2. Dbałość o wielostronny rozwój dziecka.
 3. Praca z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
 4. Zajęcia dostosowane do możliwości dzieci.
 5. Wysoki poziom przygotowania dzieci  do podjęcia nauki w szkole podstawowej.
 6. Udział dzieci w wielu konkursach i przeglądach.
 7. Lokalizacja przedszkola z dala od ruchliwych ulic.
 8. Duże, słoneczne sale, zmodernizowany ogród,.
 9. Bogaty kalendarz uroczystości przedszkolnych,.
 10. Życzliwa atmosfera wśród personelu sprzyjająca współpracy.
 11. Współpraca z Radą Rodziców.
 12. Uroczystości na wysokim poziomie artystycznym.
 13. Współpraca ze środowiskiem lokalnym.
 14. Dobrze funkcjonująca strona internetowa.

KRYTERIA SUKCESU:

W naszym przedszkolu dziecko:

 1. Poznaje swoje prawa i obowiązki.
 2. Czuje się bezpiecznie.
 3. Rozwija się twórczo.
 4. Ma możliwość indywidualnego rozwoju i osiąga sukces.
 5. Uczy się dostrzegać swoje mocne strony.
 6. Buduje pozytywny obraz samego siebie.
 7. Uczy się dostrzegać potrzeby innych ludzi.
 8. Wcześnie zaczyna czytać.

W naszym przedszkolu rodzice:

 1. Uzyskują pomoc specjalistów.
 2. Otrzymują obiektywną ocenę postępów i niepowodzeń dziecka.
 3. Mogą być z dzieckiem w trudnych chwilach.
 4. Mówić otwarcie o swoich spostrzeżeniach o pracy przedszkola.
 5. Bezpośrednio rozmawiać z nauczycielem o trudnych sprawach wychowawczych.
 6. Mogą czynnie uczestniczyć w życiu przedszkola.
 7. Rodzice w sposób pozytywny wypowiadają się nt. pracy przedszkola.
 8. Rodzice czynnie wspierają przedszkole w jego działaniach: finansowa pomoc dla przejawianych inicjatyw, chętnie współpracują z nauczycielami, oferują wszechstronną pomoc.

W naszym przedszkolu nauczyciele:

 1. Aktywnie realizują zadania przedszkola określone w dokumentach wewnętrznych przedszkola.
 2. Podejmują działania innowacyjne. Są aktywni i twórczy.
 3. Piszą i realizują programy własne, dostosowane do potrzeb grupy i placówki.
 4. Współpracują z rodzicami i środowiskiem lokalnym.
 5. Doskonalą swoją wiedzę i zbierają nowe doświadczenia poprzez uczestnictwo w licznych kursach i szkoleniach.
 6. Wszyscy nauczyciele wykorzystują metody aktywne w pracy.
 7. Nauczyciele uzyskują coraz wyższe stopnie awansu zawodowego.
 8. Pozyskują rodziców do efektywnych działań na rzecz przedszkola oraz poszukują sympatyków i partnerów przedszkola.
 9. Monitorują efektywność własnej pracy – samokontrola.
 10. Dzielą się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami.

Koncepcję opracowała Rada Pedagogiczna Przedszkola Miejskiego Nr 5 w Łańcucie
i zatwierdziła ją Uchwałą nr 7/2018 do realizacji na posiedzeniu w dniu 31.08.2018r.

„Koncepcja pracy Przedszkola Nr 5 w Łańcucie na lata 2018-2023” została przedstawiona i zaopiniowana pozytywnie na zebraniu Rady Rodziców w dniu 11.09.2018 r.