Do misji naszego Przedszkola zaliczamy:

– stwarzanie warunków do rozwijania aktywności twórczej dzieci w różnorodnych formach działalności, wspieranie indywidualnego rozwoju dziecka,

– wspomaganie rozwoju społeczno-emocjonalnego dzieci, kształtowanie postaw patriotycznych,

– tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi aktywności poznawczej i językowej dziecka,

– promowanie zdrowego stylu życia w zakresie żywienia, sprawności ruchowej, bezpieczeństwa,

– wykorzystywanie walorów krajobrazowych, rekreacyjnych i turystycznych regionu,

– do poszerzania wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym, technicznym,

– rozwijanie ekspresji artystycznej w różnych formach działalności dzieci, wprowadzanie dzieci w świat sztuki,

– wdrażanie do szanowania przyrody. Prowadzenie działań ekologicznych,

– systematyczna współpraca z rodzicami i środowiskiem lokalnym, promowanie działalności przedszkola.