Przedszkole zapewnia w szczególności:

1) bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie podstawy programowej w oparciu o program wychowania przedszkolnego;
2) rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności;
3) zatrudnienie nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach;
4) opiekę, wychowanie i nauczanie odpowiednio do wieku i potrzeb dziecka oraz możliwości przedszkola, w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa z uwzględnieniem obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny;
5) wspomaganie rodziny w jej wychowawczej roli;
6) kształcenie uniwersalnych zasad etycznych i odpowiedzialności za swoje czyny.

Podstawową formą działalności przedszkola są w szczególności:

1) zajęcia kierowane i niekierowane w czasie obowiązkowych zajęć z całą grupą;
2) zabawa, w tym zabawa w przedszkolu i na świeżym powietrzu;
3) spontaniczna działalność dzieci;
4) proste prace porządkowe;
5) czynności samoobsługowe;
6) wycieczki i uroczystości w przedszkolu;
7) zajęcia stymulacyjne organizowane w małych zespołach;
8) zajęcia korekcyjno-kompensacyjne i specjalistyczne organizowane dla dzieci mających trudności oraz inne zajęcia wspomagające rozwój dzieci z zaburzeniami rozwojowymi.

Świadczenia udzielane przez przedszkole są nieodpłatne w zakresie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego w godzinach od godz. 8.00 do godz.13.00.

Przedszkole zapewnia wychowankom odpłatne wyżywienie.

Godzina zajęć nauczania, wychowania i opieki w przedszkolu trwa 60 minut.

Czas prowadzonych zajęć – w szczególności nauki religii i zajęć rewalidacyjnych, dostosowany jest do możliwości rozwojowych dzieci i wynosi:

  • z dziećmi w wieku 3-4 lata – około 15 minut;
  • z dziećmi w wieku 5-6 lat – około 30 minut.

Dzieci mają możliwość codziennego korzystania z ogrodu przedszkolnego, z niezbędnym wyposażeniem zapewniającym im bezpieczeństwo i rekreację.

Przedszkole organizuje różnorodne formy krajoznawstwa.

Przedszkole organizuje na terenie placówki koncerty muzyczne, inscenizacje teatralne, spotkania
z twórcami kultury i sztuki.

Dzieci rozwijają sprawność fizyczną poprzez zapewnienie im udziału w zajęciach ruchowych, grach i zabawach zarówno w budynku przedszkolnym, jak i na świeżym powietrzu.

Przedszkole udziela  pomocy psychologiczno–pedagogicznej.

Przedszkole oferuje zajęcia dodatkowe w roku szkolnym 2020/2021

Rytmika zajęcia prowadzi Dawid Ruszel

wtorek: oddział I, II, III, IV, V

Tańce zajęcia prowadzi Łukasz Dudek

środa: oddział  IV, V

Religia zajęcia prowadzi siostra Urszula Szczęch

wtorek, czwartek: oddział III, IV, V

Logopedia – zajęcia prowadzi Agnieszka Dobrucka

– poniedziałek, wtorek, środa