ZARZĄDZENIE 17/2020
Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 5 w Łańcucie z dnia 02.06.2020 r.
w sprawie aktualizacji wzorów i zasad stosowania klauzul informacyjnych
i klauzul zgody na przetwarzanie danych osobowych –
zgodnych z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)

Pliki do pobrania na dole strony!!

§1. Klauzule informacyjne i zgody

Ustala się następujące wzory klauzul informacyjnych i zgody: (pliki do pobrania na dole strony)

1. klauzula informacyjna dla dzieci i rodziców dzieci przyjętych do Przedszkola, stanowiąca załącznik Nr 1 do zarządzenia;
2. klauzula informacyjna dla dzieci i rodziców dzieci w procesie rekrutacji, stanowiąca załącznik Nr 2 do zarządzenia;
3. klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy wraz z klauzulą zgody, stanowiąca załącznik Nr 3 do zarządzenia;
4. klauzula informacyjna dla umów cywilno-prawnych (dla kontrahentów), stanowiąca załącznik Nr 4 do zarządzenia;
5. klauzula informacyjna dla pracowników, stanowiąca załącznik Nr 5 do zarządzenia;
6. klauzula informacyjna dla osób korzystających z Zakładowego Funduszu Świadczeń
Socjalnych, stanowiąca załącznik Nr 6 do zarządzenia;
7. klauzula informacyjna i zgody dla dzieci i rodziców dzieci, biorących udział
w konkursach międzyprzedszkolnych, wraz ze wzorem karty uczestnika konkursu, stanowiąca załącznik Nr 7 do zarządzenia;
8. klauzula informacyjna dla osób upoważnionych do odbioru dzieci z Przedszkola, stanowiąca załącznik Nr 8 do zarządzenia;
9. klauzula informacyjna dla profilu/fanpage Administratora na Facebooku, stanowiąca załącznik Nr 9 do zarządzenia;
10. klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych zwykłych i danych osobowych
szczególnych kategorii, stanowiąca załącznik Nr 10 do zarządzenia;
11. klauzula zgody na przetwarzanie wizerunku, stanowiąca załącznik Nr 11 do zarządzenia;
12. formularz wycofania zgody na dalsze przetwarzanie danych osobowych, stanowiący załącznik Nr 12 do zarządzenia.

§2. Zasady stosowania klauzul informacyjnych

Ustala się następujące zasady stosowania klauzul informacyjnych:
1. W przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą Administrator realizuje
obowiązek informacyjny przy pierwszej czynności pozyskiwania danych osobowych.
2. W przypadku pozyskiwania danych osobowych w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą Administrator realizuje obowiązek informacyjny:
a) w rozsądnym terminie po pozyskaniu danych osobowych – najpóźniej w ciągu miesiąca – mając na uwadze konkretne okoliczności przetwarzania danych osobowych;
b) jeżeli dane osobowe mają być stosowane do komunikacji z osobą, której dane dotyczą
– najpóźniej przy pierwszej takiej komunikacji z osobą, której dane dotyczą; lub
c) jeżeli planuje się ujawnić dane osobowe innemu odbiorcy – najpóźniej przy ich pierwszym ujawnieniu.
3. Klauzulę informacyjną dla dzieci i rodziców dzieci przyjętych do Przedszkola wprowadza się poprzez zamieszczenie:
a) na stronie BIP i stronie internetowej Przedszkola,
b) na tablicy ogłoszeń,
c) w obwieszczeniu o przyjęciu do Przedszkola,
d) w pierwszej korespondencji (tradycyjnej lub elektronicznej) przesyłanej do rodziców dzieci przyjętych do Przedszkola,
e) w innych niewymienionych wyżej miejscach, w zależności od potrzeb i możliwości.
4. Klauzulę informacyjną dla dzieci i rodziców dzieci w procesie rekrutacji wprowadza się poprzez zamieszczenie:
a) na stronie BIP i stronie internetowej Przedszkola,
b) w ogłoszeniu o rozpoczęciu naboru,
c) w formularzu rekrutacyjnym.
5. Klauzulę informacyjną dla kandydatów do pracy wraz z klauzulą zgody wprowadza się poprzez zamieszczenie:
a) na stronie BIP i stronie internetowej Przedszkola,
b) w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko.
6. Klauzulę informacyjną dla umów cywilno-prawnych (dla kontrahentów) wprowadza się poprzez zamieszczenie:
a) na stronie BIP i stronie internetowej Przedszkola,
b) w ogłoszeniu o naborze, zapytaniu ofertowym itp.
7. Klauzulę informacyjną dla pracowników oraz Klauzulę informacyjną dla osób korzystających z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych wprowadza się jako:
a) odrębny dokument podpisany przez pracownika i umieszczony w aktach osobowych pracownika.
8. Klauzulę informacyjną i zgody dla dzieci i rodziców dzieci biorących udział w konkursach międzyprzedszkolnych wprowadza się poprzez zamieszczenie:
a) we wzorze karty uczestnika konkursu,
b) na stronie BIP i stronie internetowej Przedszkola.
9. Klauzulę informacyjną dla osób upoważnionych do odbioru dzieci z Przedszkola wprowadza się poprzez zamieszczenie:
a) na stronie BIP i stronie internetowej Przedszkola,
b) na tablicy ogłoszeń.
10. Klauzulę informacyjną dla osób znajdujących się w zasięgu monitoringu wprowadza się poprzez zamieszczenie:
a) na stronie BIP i stronie internetowej Przedszkola,
b) na tablicy ogłoszeń,
c) na ogrodzeniu Przedszkola, furtce, bramie.
11. Klauzulę informacyjną dla profilu/fanpage Administratora na Facebooku wprowadza się poprzez zamieszczenie:
a) na stronie BIP i stronie internetowej Przedszkola,
b) na fanpage/profilu Administratora w zakładce „Informacje”.
12. Klauzulę zgody na przetwarzanie danych osobowych zwykłych oraz klauzulę zgody na przetwarzanie danych osobowych szczególnych kategorii wprowadza się poprzez zamieszczenie:
a) na stronie BIP i stronie internetowej Przedszkola,
b) na wnioskach i formularzach – w zakresie danych objętych zgodą na przetwarzanie,
c) na osobnych oświadczeniach pisemnych odbieranych od kontrahentów, pracowników, rodziców dzieci i innych osób, w zależności od potrzeb.
13. Klauzulę zgody na przetwarzanie wizerunku wprowadza się poprzez zamieszczenie:
a) na stronie BIP i stronie internetowej Przedszkola,
b) na wnioskach i formularzach – stosownie do potrzeb,
c) na osobnych oświadczeniach pisemnych odbieranych od kontrahentów, pracowników, rodziców dzieci i innych osób, w zależności od potrzeb.
14. Formularz wycofania zgody na dalsze przetwarzanie danych osobowych wprowadza się jako:
a) dokument elektroniczny, możliwy do pobrania i wydrukowania, na stronie BIP i stronie internetowej Przedszkola,
b) dokument papierowy, dostępny u Dyrekcji Przedszkola,
c) dokument papierowy, dostępny u opiekuna grupy.

§3. Odpowiedzialność

1. Wszyscy pracownicy posiadający upoważnienie do przetwarzania danych osobowych
odpowiedzialni są za wykonanie niniejszego zarządzenia oraz ponoszą odpowiedzialność
za prawidłowe stosowanie klauzul informacyjnych, klauzul zgód oraz formularzy wycofania zgody na dalsze przetwarzania danych osobowych.
2. Wszyscy pracownicy posiadający upoważnienie do przetwarzania danych osobowych stosują ww. dokumenty od dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia.
3. Przypadki nie stosowania ww. dokumentów traktowane będą jako naruszenie obowiązków pracowniczych i naruszenia zasad ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

§4. Postanowienia końcowe

1. Traci moc Zarządzenie Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 5 w Łańcucie Nr 2/2020 z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie określenia wzoru i zasad stosowania klauzul
informacyjnych oraz załącznik nr 1 i 6 do Polityki ochrony danych osobowych w Przedszkolu Miejskim Nr 5 w Łańcucie wprowadzonej Zarządzeniem Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 5 w Łańcucie Nr 15/2018 z dnia 16 sierpnia 2018 r.
2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PLIKI DO POBRANIA: