Opłaty za przedszkole w roku szkolnym 2020/2021

Pobyt dziecka ponad 5 godz bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki za każdą godzinę wynosi 1 zł

Opłata za pobyt:

– Kwota wpłaty stanowi: iloczyn godzin obecności dziecka w przedszkolu w danym miesiącu, (pomniejszonych o 5 godzin bezpłatnego pobytu dziennie) i stawki godzinowej (1 zł).
– Opłatę za realny czas pobytu dziecka w przedszkolu reguluje się do 15 dnia następnego miesiąca.
– W przypadku wnoszenia opłaty za dwoje lub więcej dzieci z tej samej rodziny, opłatę  obniża się  o 50% za drugie, a  każde kolejne dziecko zwalnia się z opłaty.
– Dzieci posiadające orzeczenie o niepełnosprawności oraz dzieci 6-letnie realizujące obowiązek przedszkolny zwolnione z opłaty.

Opłata za żywienie: 7.00 zł za 1 dzień.

Opłata za żywienie w przypadku nieobecności dziecka podlega zwrotowi za każdy dzień w rozliczeniu miesięcznym i jest odliczana w miesiącu następnym.

Wpłat należy dokonywać na dwóch oddzielnych blankietach

po podaniu kwot na liście znajdującej się pod czytnikiem lub stronie internetowej :

Opłata za pobyt – OP

Przedszkole Miejskie Nr 5
Łańcut, ul. Sienkiewicza 5a

Konto: 74 1020 4391 0000 6802 0196 2091

Zleceniodawca: Nazwisko i imię osoby wpłacającej (rodzica)
Tytułem: Nazwisko i imię dziecka, miesiąc, OP….zł

Wpłat należy dokonywać  15 dnia następnego miesiąca

Opłata za żywienie – OZ

Przedszkole Miejskie Nr 5
Łańcut, ul. Sienkiewicza 5a

Konto: 57 1020 4391 0000 6202 0196 2109

Zleceniodawca: Nazwisko i imię osoby wpłacającej (rodzica)
Tytułem: Nazwisko i imię dziecka, miesiąc, OZ…..zł

W związku z rozdzieleniem kont, brak wpłat na żywienie uniemożliwi zakup produktów do sporządzania posiłków dla dzieci.

Wpłat należy dokonywać najpóźniej do 15 każdego miesiąca.

Za datę wpłaty uznaje się datę wpływu środków na konto przedszkola.

Bez dodatkowych opłat wpłaty przyjmowane są w placówce

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski