Procedury zapewnienia bezpieczeństwa
w Przedszkolu Miejskim Nr 5 w Łańcucie
w czasie zagrożenia epidemicznego

Podstawa prawna:
1) Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020 poz. 374)
2) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz.1389),
3) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r., poz.1386),
4) Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. 2008 nr 234 poz. 1570)
5) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 28 sierpnia 2009 r. w sprawie zakresu i organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą (Dz. U. z 2009 r. Nr 139, poz. 1133)
6) Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 25 sierpnia 2020r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020r. poz. 322, 374 i 567).
7) Wytyczne Ministerstwa Zdrowia dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego
§ 1
Cel procedury
1. Celem niniejszej procedury jest ustalenie sposobu postępowania dla zapewnienia bezpieczeństwa i higieny w trakcie pandemii koronawirusa COVID-19 na terenie Przedszkola Miejskiego Nr 5 w Łańcucie.
§ 2
Zakres procedury
1. Niniejsza procedura dotyczy:
1) wszystkich pracowników Przedszkola świadczących pracę na terenie placówki w trakcie trwania pandemii koronawirusa COVID-19.
2) rodziców (prawnych opiekunów),
3) dzieci.
§ 3
Ogólne wytyczne
1. Po wejściu do budynku Przedszkole zapewnia możliwość skorzystania z płynu dezynfekującego do rąk. Każda osoba dorosła (pracownik, rodzic) ma bezwzględny obowiązek dezynfekowania rąk przed wejściem na teren Przedszkola.
3. Do pracy w Przedszkolu mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną.
4. W miarę możliwości nie angażuje się w zajęcia opiekuńcze pracowników i personelu powyżej 60 roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi.
5. Pracownicy wykonujący pracę na terenie placówki w trakcie trwania pandemii odpowiedzialni są za przestrzeganie zasad BHP, zgodnie z niniejszą procedurą, a także za bezpieczeństwo i higienę powierzonych im sprzętów i narzędzi.
6. Pracownicy przychodzą do pracy zgodnie z opracowanym grafikiem.
7. W przedszkolu dzieci ani pracownicy nie muszą zakrywać ust i nosa.
8. Na terenie Przedszkola, w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych wywiesza się instrukcje z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – stosowne instrukcje.
9. Przedszkole zapewnia wszystkim pracownikom indywidualne środki ochrony osobistej – jednorazowe rękawiczki, maseczki na usta i nos, a także fartuchy z długim rękawem (do użycia w razie konieczności np. przeprowadzania zabiegów higienicznych u dziecka – adekwatnie do aktualnej sytuacji).
10. Każdy pracownik jest zobowiązany do regularnego mycia rąk wodą z mydłem oraz korzystania z dostępnych środków ochrony osobistej.
11. Pracownicy unikają organizowania większych skupisk osób w jednym pomieszczeniu i zachowują dystans min. 1,5 m od współpracowników, a także ograniczają do minimum przebywanie w pomieszczeniach wspólnych i ciągach komunikacyjnych.
12. W przypadku zaobserwowania podejrzenia objawów choroby u siebie, każdy pracownik natychmiast informuje Dyrektora.
13. Personel kuchenny nie kontaktuje się z dziećmi oraz personelem opiekującym się dziećmi.
14. Przy wejściu głównym do Przedszkola, umieszczone są w widocznym miejscu numery telefonów do: organu prowadzącego, kuratora oświaty, stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych.
15. Przedszkole wyznacza i wyposaża w środki ochrony i płyn dezynfekujący stosowne pomieszczenie, lub wyznacza obszar, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku zdiagnozowania objawów chorobowych.
16. Przebywanie osób trzecich w placówce jest ograniczone do minimum, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (m.in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, osoby zdrowe).
§ 4
Zasady przyprowadzania oraz odbierania dziecka
1. Do Przedszkola może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do Przedszkola.
2. Rodzic przed przyprowadzeniem dziecka do Przedszkola wypełnia oświadczenie (Załącznik nr 1) dotyczące dobrowolności korzystania z opieki Przedszkola dla dziecka, składając oświadczenie o stanie zdrowia dziecka oraz jego opiekunów, a także zobowiązuje się do przestrzegania obowiązujących w Przedszkolu zasad związanych z reżimem sanitarnym, w tym do badania temperatury ciała dziecka.
3. Dziecko może być przyprowadzane lub odbierane z Przedszkola tylko przez 1 osobę dorosłą.
4. Rodzic dezynfekuje dłonie przed wejściem na teren Przedszkola preparatem dezynfekcyjnym umieszczonym przy wejściu do Przedszkola. Rodzic musi być zdrowy, mieć zakryte usta i nos oraz posiadać ubrane jednorazowe rękawiczki lub zdezynfekowane ręce.
5. Rodzice mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do przestrzeni wspólnej Przedszkola, z zachowaniem zasady – 1 rodzic z dzieckiem lub w odstępie od kolejnego rodzica z dzieckiem 2 m, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (m.in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk). Dopuszcza
się przebywanie w holu i szatni Przedszkola jednorazowo do 8 rodziców z dziećmi. Pozostałe osoby czekają na zewnątrz Przedszkola do momentu, aż poprzednia osoba opuści Przedszkole.
6. Rodzice przyprowadzający/ odbierający dzieci do/z Przedszkola zachowują dystans społeczny w odniesieniu do pracowników Przedszkola jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący min. 2 m.
7. Dziecko do sali zaprowadzane jest przez pracownika Przedszkola. Po wejściu do sali należy udać się z dzieckiem do łazienki w celu umycia rąk.
8. Pracownik odmawia przyjęcia dziecka do Przedszkola, jeśli zauważy oznaki infekcji/choroby – dziecko nie jest zdrowe.
9. Dziecko nie może zabierać ze sobą do placówki i z placówki niepotrzebnych przedmiotów lub zabawek.
10. Powyższe regulacje dotyczą również odbioru dziecka z Przedszkola. Rodzic powiadamia pracownika Przedszkola o przybyciu w celu odbioru dziecka. Rodzic oczekuje na dziecko w wyznaczonym do tego miejscu, utrzymując co najmniej 2 metry odstępu od innych ludzi. Pracownik Przedszkola prowadzi dziecko do szatni, gdzie przekazuje dziecko rodzicowi.
11. Wszelkie informacje rodzice otrzymują od nauczycieli poprzez kontakt telefoniczny, komunikatory internetowe oraz od pracownika odprowadzającego dziecko.
§ 5
Organizacja opieki w Przedszkolu
1. Jedna grupa dzieci przebywa w wyznaczonej i stałej sali.
2. Do grupy przyporządkowani są ci sami opiekunowie.
3. W jednej grupie przebywa do 25 dzieci.
4. Powierzchnia każdego pomieszczenia przeznaczonego na zbiorowy pobyt od 3 do 5 dzieci powinna wynosić co najmniej 15 m²; w przypadku liczby dzieci większej niż 5 powierzchnia ulega zwiększeniu o 2 m² / na każde kolejne dziecko , jednakże powierzchnia przypadająca na jedno dziecko nie może być mniejsza niż 1,5 m².
5. W sali, w której przebywa grupa usunięto przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie uprać lub dezynfekować (np. pluszowe zabawki). Przybory sportowe (piłki, skakanki, obręcze itp.) są czyszczone lub dezynfekowane.
6. Wietrzenie sal odbywa się co najmniej raz na godzinę.
7. Nauczyciel sprawdza mycie rąk u dzieci, szczególnie po przyjściu do sali, przed jedzeniem i po powrocie ze świeżego powietrza oraz po skorzystaniu z toalety. Organizuje pokazy właściwego mycia rąk i ich dezynfekcji oraz przypomina o zasadach i sam daje przykład.
8. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych u dziecka nauczyciel dokonuje pomiaru temperatury jego ciała za pomocą termometru bezdotykowego i niezwłocznie informuje Dyrektora w przypadku stwierdzenia, że temperatura przekracza 37,5°C.
9. Opiekunowie zachowują dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni Przedszkola, wynoszący min. 1,5 m. Unikają organizowania większych skupisk dzieci w jednym pomieszczeniu.
10. Nauczyciele organizują pobyt dzieci na świeżym powietrzu na terenie ogrodu przedszkolnego, przy zachowaniu możliwie maksymalnej odległości, zmianowości grup. Grupy powinny korzystać z urządzeń zlokalizowanych w różnych miejscach placu zabaw, w sposób uniemożliwiający kontaktu dzieci oraz nauczycieli z tych grup.
11. Nauczyciel nie organizuje żadnych wyjść z grupą poza teren Przedszkola.
12. Na czas stanu epidemii rezygnuje się z mycia zębów podczas pobytu w Przedszkolu.
§ 6
Organizacja żywienia dzieci
1. Opiekun nadzoruje korzystanie z wody do picia przez dzieci. 2. Przy organizacji żywienia (kuchnia) w Przedszkolu, obok warunków higienicznych wymaganych przepisami prawa odnoszących się do funkcjonowania żywienia zbiorowego, dodatkowo obowiązują zasady szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia epidemiologicznego pracowników kuchni:
1) w miarę możliwości odległość stanowisk pracy wynosi 1,5 m;
2) stosuje się środki ochrony osobistej, płyny dezynfekujące do czyszczenia powierzchni i sprzętów.
Szczególną uwagę zwraca się na utrzymanie wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców.
3. Dzieci spożywają posiłki w miejscach do tego przeznaczonych w salach. Przed posiłkiem myte są blaty stołów. Posiłki odbiera z kuchni oraz przewozi do każdej sali personel pomocniczy bez bezpośredniej styczności z personelem kuchennym. Po zakończonym posiłku personel pomocniczy odbiera naczynia oraz czyści stoły.
§ 7
Zasady sprzątania oraz dezynfekcji
1. Personel pomocniczy ściśle przestrzega zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji przeprowadzając dezynfekcję. Ścisłe przestrzega czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak aby dzieci nie były narażone na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
2. Każda sala jest dezynfekowana przynajmniej raz dziennie, natomiast toalety są dezynfekowane na bieżąco. Sprzątanie i porządkowanie pomieszczeń Przedszkola odbywa się po opuszczeniu sali/pomieszczenia przez dzieci.
3. Codziennie myte i dezynfekowane są wszystkie zabawki, sprzęty, ciągi komunikacyjne, powierzchnie dotykowe: klamki, włączniki światła, krzesła, powierzchnie płaskie, w tym blaty, stoły używane przez dzieci, wg zasad mycia i czyszczenia obowiązujących w Przedszkolu. Z każdej sali usuwa się wszelkie zabawki, które są trudne w utrzymaniu czystości np. pluszaki. Przy każdym sprzątaniu należy wietrzyć sale.
4. Dokonuje się wymiany używanych przez dzieci ręczników materiałowych na czyste, a zużyte pierze się w temperaturze minimum 60°C. W miarę możliwości stosuje się ręczniki jednorazowe.
5. Pracownik przystępuje do dezynfekcji w gumowych rękawiczkach ochronnych. Dezynfekcja odbywa się poprzez dokładne spryskanie sprzętu lub powierzchni płynem do dezynfekcji o minimalnej zawartości alkoholu 60%. Po zdezynfekowaniu sprzęty i narzędzia zostają odłożone na swoje miejsce. Po zakończonej dezynfekcji pracownik ściąga i wyrzuca do kosza na śmieci rękawiczki jednorazowe.
6. Sprzęt (urządzenia) na placu zabaw jest regularnie czyszczony z użyciem detergentu lub dezynfekowany, po każdym korzystaniu z placu zabaw. W przypadku braku takich środków plac zostanie natychmiast zamknięty i zabezpieczony przed używaniem.
7. Wielorazowe naczynia i sztućce są myte w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze minimum 60°C lub wyparzane.
8. Wyznaczony pracownik prowadzi monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych,
dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatury, włączników oraz składa stosowne raporty Dyrektorowi. Prowadzi się karty sprzątania i dezynfekcji dla każdej z sal oraz dla placu zabaw, które są wypełniane przez personel pomocniczy po wykonaniu prac.
§ 8
Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia COVID-19
1. W przedszkolu wyznaczone zostało pomieszczenie do izolacji osoby, u której stwierdzono objawy chorobowe. Pomieszczenie to zostało zaopatrzone w maseczki, rękawiczki i przyłbicę, fartuch ochronny oraz płyn do dezynfekcji rąk.
2. W przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u dziecka (takich jak kaszel, gorączka, duszności, katar), dziecko jest niezwłocznie izolowane od grupy – służy do tego specjalnie przygotowane pomieszczenie.
3. Pracownik, który zauważył objawy chorobowe, informuje o tym dyrektora lub osobę go zastępującą.
4. Dyrektor kontaktuje się niezwłocznie – telefonicznie z rodzicem/rodzicami/opiekunem/opiekunami dziecka i wzywa do niezwłocznego odbioru dziecka z placówki informując o powodach.
5. W przypadku ignorowania prośby o odbiór dziecka podejrzanego o zarażenie, Dyrektor ma prawo powiadomić o tym fakcie Policję, Sąd Rodzinny oraz Powiatową Stację Epidemiologiczną.
6. Wskazany przez dyrektora pracownik kontaktuje się telefonicznie z rodzicami pozostałych dzieci z grupy i informuje o zaistniałej sytuacji.
7. Opiekun grupy, jeśli to możliwe, przeprowadza dzieci do innej, pustej sali, a sala, w której przebywało dziecko z objawami chorobowymi jest myta i dezynfekowana (mycie podłogi, mycie i dezynfekcja – stolików, krzeseł, zabawek).
8. Dziecko w izolacji przebywa pod opieką pracownika przedszkola, który zachowuje wszelkie środki bezpieczeństwa – przed wejściem i po wyjściu z pomieszczenia dezynfekuje ręce, przed wejściem do pomieszczenia zakłada maseczkę ochronną i rękawiczki.
9. Opiekun na bieżąco kontroluje stan zdrowia dziecka i co 15 minut sprawdza temperaturę dziecka oraz zapisuje informację na karcie dziecka (wzór karty informacyjnej o stanie zdrowia dziecka – Załącznik nr 2)
10. Rodzic odbiera dziecko z zachowaniem zasad odbierania dziecka.
11. Dyrektor lub osoba wyznaczona zawiadamia powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną (numer znajduje się na tablicy ogłoszeń) i wprowadza do stosowania na terenie placówki instrukcje i polecenia przez nią wydawane.
12. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów u pracownika, nie przychodzi do pracy, tylko pozostaje w domu i kontaktuje się telefonicznie z lekarzem, stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym.
13. W przypadku wystąpienia u pracownika przedszkola będącego na stanowisku niepokojących objawów sugerujących zakażenie COVID-19, pracownik niezwłocznie przerywa swoją pracę i informuje dyrektora lub osobę wyznaczoną o podejrzeniu – zachowując stosowny dystans i środki ostrożności, aby nie dochodziło do przenoszenia zakażenia.
14. Obszar, w którym przebywał i poruszał się pracownik z podejrzeniem zakażenia COVID-19 jest niezwłocznie myty, a powierzchnie dotykowe, takie jak klamki, włączniki światła, poręcze, są dezynfekowane przez osobę do tego wyznaczoną.
15. Pomieszczenie, które przeznaczone było do izolacji osoby z objawami chorobowymi po opuszczeniu go przez osobę z objawami, jest myte i dezynfekowane są powierzchnie dotykowe.
16. Dyrektor lub osoba przez niego wyznaczona sporządza listę osób, z którymi osoba podejrzana o zakażenie miała kontakt, aby w razie potrzeby przekazać ją powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej.
17. Dyrektor informuje organ prowadzący o wszelkich stwierdzonych objawach chorobowych dzieci, czy pracowników wskazujących na możliwość zakażenia COVID-19.
18. Dyrektor wraz z organem prowadzącym na podstawie wytycznych, instrukcji powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej podejmują decyzję odnośnie dalszych działań w przypadku stwierdzenia na terenie placówki zakażenia.
19. W przypadku uzyskania informacji od rodziców lub pracowników o potwierdzonym zarażeniu wirusem COVID-19 u osoby, która przebywała w ostatnim tygodniu w placówce, Dyrektor niezwłocznie informuje organ prowadzący i kontaktuje się z powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną celem uzyskania wskazówek, instrukcji do dalszego postępowania.
§ 9
Postanowienia końcowe
1. Za wdrożenie i nadzór nad stosowaniem procedury odpowiada Dyrektor Przedszkola.
2. Do przestrzegania postanowień niniejszej procedury zobowiązani są wszyscy pracownicy Przedszkola Miejskiego Nr 5 w Łańcucie oraz rodzice.
3. Niniejsza Procedura obowiązuje od dnia 01.09.2020 r. do czasu odwołania stanu epidemii na terenie kraju.
4. Niżej wymienione załączniki stanowią integralną część Procedury:
1) oświadczenia Załącznik nr 1.
2) karta informacyjna o stanie zdrowia dziecka w związku z podejrzeniem zakażenia – Załącznik nr 2.
Załącznik nr 1
OŚWIADCZENIA
Imię i nazwisko dziecka …………………………………….…………………………………
Imię i nazwisko rodzica/rodziców (opiekunów prawnych) ………………………………………………. …………………………………………………………………
Numery telefonu do kontaktu……………………………..……………………………………
I. Oświadczam, że moja córka/ mój syn ……………………………………… nie miał kontaktu z osobą zakażoną wirusem COVID-19 oraz nikt z członków najbliższej rodziny, otoczenia nie przebywa na kwarantannie, nie przejawia widocznych oznak choroby.
Na dzień złożenia oświadczenia, stan zdrowia dziecka jest dobry, dziecko nie przejawia żadnych oznak chorobowych (podwyższona temperatura, katar, kaszel, biegunka, duszności, wysypka, bóle mięśni, ból gardła, utrata smaku czy węchu i inne nietypowe). Zobowiązuję się niezwłocznie poinformować Przedszkole o wystąpieniu ww. oznak chorobowych i nie przyprowadzać chorego dziecka do Przedszkola.
……………………………..
(data i czytelny podpis rodzica)
II. Jednocześnie oświadczam, iż jestem świadom/ świadoma pełnej odpowiedzialności za dobrowolne posłanie dziecka do Przedszkola Miejskiego Nr 5 w Łańcucie w aktualnej sytuacji epidemiologicznej oraz że znane mi jest ryzyko na jakie jest narażone zdrowie mojego dziecka mimo wprowadzonych w przedszkolu obostrzeń sanitarnych i wdrożonych środków ochronnych.
……………………………
(data i czytelny podpis rodzica)
III. Zobowiązuję się do przestrzegania obowiązujących w przedszkolu procedur związanych z reżimem sanitarnym oraz natychmiastowego odebrania dziecka z placówki w razie wystąpienia jakichkolwiek oznak chorobowych w czasie pobytu w przedszkolu.
……….………………………… .
(data i czytelny podpis rodzica)
IV. Wyrażam zgodę na dokonywanie przez pracownika przedszkola pomiaru temperatury u mojego dziecka z wykorzystaniem termometru bezdotykowego.
..………………………
(data i czytelny podpis rodzica)
V. Zobowiązuję się do poinformowania dyrektora placówki o wszelkich zmianach w sytuacji zdrowotnej odnośnie wirusa COVID-19 w moim najbliższym otoczeniu, tj. gdy ktoś z mojej rodziny zostanie objęty kwarantanną lub zachoruje na COVID – 19
…….………………………
(data i czytelny podpis rodzica)
VI. Zobowiązuję się do nieprzynoszenia przez moje dziecko do przedszkola żadnych zabawek ani przedmiotów z zewnątrz.
…….………………………
(data i czytelny podpis rodzica)
VII. Wyrażam zgodę na przekazanie terenowej jednostce Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej danych osobowych w przypadku zarażenia COVID-19
…….………………………
(data i czytelny podpis rodzica)
VIII. Oświadczam, że jestem świadomy/a odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych, w tym odpowiedzialności karnej na podstawie art. 233 §1 Kodeksu karnego.
…………………………………….
(data i czytelny podpis rodzica)
Załącznik nr 2
KARTA INFORMACYJNA O STANIE ZDROWIA DZIECKA
w związku z podejrzeniem zakażenia
Imię i Nazwisko dziecka ………………………………………………………………………………………………
Godzina zauważenia objawów ………………………………………………………………………………………
Opis objawów ……………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………….
Godzina poinformowania rodziców ……………………………………………………………………………….
Kto został poinformowany ……………………………………………………………………………………………
Podpis osoby informującej ……………………………………………………………………………………………
Pomiary temperatury:
Godzina / Wysokość temperatury
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
Inne zaobserwowane objawy: ……………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………….
Godzina odbioru dziecka przez rodzica/opiekuna : ……………………………………………….
W związku z zaobserwowanymi u dziecka objawami chorobowymi i obowiązującym reżimem sanitarnym w Przedszkolu Miejskim nr 5 w Łańcucie, informujemy, iż rodzice są zobowiązani do: – kontaktu z lekarzem w celu dalszej diagnozy dziecka, – pozostawienia dziecka w domu do czasu ustąpienia objawów, – przyniesienia zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do uczęszczania do przedszkola, – w przypadku zdiagnozowania u dziecka zakażenia Covid-19, rodzic jest zobowiązany do natychmiastowego poinformowania Przedszkola.
……………………………………………………………………..
(data i czytelny podpis rodzica)