REGULAMIN KORZYSTANIA Z PLACU ZABAW PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 5 W ŁAŃCUCIE

 1. Plac zabaw należy codziennie rano sprawdzać i porządkować – odpowiedzialny konserwator.

 2. Plac zabaw jest miejscem przeznaczonym wyłącznie do prowadzenia zabaw i zajęć rekreacyjnych dla wychowanków przedszkola.

 3. Z urządzeń zabawowych i sprzętu na placu zabaw należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem.

 4. Na teren placu zabaw dzieci wychodzą tylko pod opieką nauczyciela.

 5. Nauczyciele sprawujący opiekę nad dziećmi podczas zabawi zajęć znajdują się w każdej części placu.

 6. Na plac zabaw może być wynoszony sprzęt sportowy i inne przybory do zabawy.

 7. Nauczyciele mają obowiązek dbania o wynoszony sprzęt.

 8. Dzieci mają prawo korzystać z każdego sprzętu i przyboru tylko pod nadzorem nauczyciela.

 9. W czasie przebywania wychowanków na placu zabaw oraz po zamknięciu przedszkola obowiązuje zakaz przebywania na placu zabaw nieupoważnionych osób.

 10. W razie zaistnienia wypadku na placu zabaw należy udzielić wychowankowi pomocy przedlekarskiej i powiadomić dyrektora placówki oraz rodziców.

 11. Zabrania się na terenie placu zabaw rzucania papierków, zaśmiecania terenu, niszczenia zieleni i sprzętu, wprowadzania psów.