Regulamin Przedszkola Miejskiego Nr 5 w Łańcucie

 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( tekst jednolity: Dz. U. z 1996 r. nr 67, poz. 329, zmiana nr 106, poz. 496 ),
 • Statut Przedszkola Miejskiego Nr 5 w Łańcucie
 1. Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od 3 do 6 lat, a w wyjątkowych przypadkach dzieci 2,5 letnie.
 2. Rekrutacja dzieci na nowy rok szkolny odbywa się zgodnie z Regulaminem Rekrutacji.
 3. Przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku w godz. 6.00 – 17.00.
 4. Realizacja podstawy programowej odbywa się w godz. 8:00 – 13:00.
 5. Organizację pracy w ciągu dnia określa ramowy rozkład dnia. Szczegółowe zasady organizacji przedszkola reguluje Statut Przedszkola.
 6. Rodzice zobowiązani są do przyprowadzania dzieci do godz. 8.30 i odbierania w ustalonych porach.
 7. Czas pobytu dziecka w przedszkolu określa umowa podpisana na początku roku szkolnego z rodzicem/prawnym opiekunem.
 8. Wszystkie zmiany w korzystaniu z przedszkola powinny być zgłaszane do dyrektora, przed rozpoczęciem następnego miesiąca którego ma dotyczyć zmiana.
 9. Dzieci z przedszkola mogą odbierać wyłącznie rodzice, opiekunowie prawni, osoby upoważnione na piśmie. Dzieci nie będą wydawane osobom nietrzeźwym.
 10. Spóźnienie lub nieobecność dziecka do przedszkola należy zgłosić telefonicznie do godz. 8.30.
 11. Do przedszkola może uczęszczać jedynie dziecko zdrowe. W przypadku choroby zakaźnej, zatrucia pokarmowego dziecka, rodzice zobowiązani są do niezwłocznego zawiadomienia nauczycielki lub dyrektora przedszkola.
 12. Przedszkole umożliwia dziecku odpłatne korzystanie z wyżywienia. Stawkę dzienną za żywienie ustala dyrektor.
 13. Wysokość opłaty za przedszkole ustala Rada Gminy Miasta Łańcuta.
 14. Rodzice zobowiązani są do regularnej opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu
  i żywieniew terminie do 15-tego każdego miesiąca.
 15. Organem reprezentującym rodziców w przedszkolu jest Rada Rodziców pracująca
  w oparciu o Regulamin Rady Rodziców.
 16. Przedszkole realizuje zadania wychowawczo-dydaktyczne i opiekuńcze we współpracy   z rodzicami (opiekunami), organizacjami społecznymi oraz instytucjami kulturalno-oświatowymi.
 17. Ze względu na prowadzone w przedszkolu codzienne zajęcia ruchowe, a co za tym idzie bezpieczeństwo dzieci zabrania się zakładania dzieciom biżuterii, a w szczególności kolczyków, łańcuszków, wisiorków, bransoletek, pierścionków itp .
 18. Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za zabawki i wartościowe rzeczy przynoszone przez dzieci do przedszkola.
 19. W przedszkolu nie wolno podawać dziecku jakichkolwiek leków. Rodzice dzieci alergicznych zobowiązani są przynieść od lekarza zaświadczenie.
 20. Rodzice i osoby pełniące rolę opiekunów umożliwiają dziecku samodzielne rozbieranie i ubieranie się. Ubiór dziecka powinien być wygodny, praktyczny, bezpieczny i dostosowany do warunków atmosferycznych.
 21. Informacji o dziecku udzielają tylko nauczyciele pracujący w grupie lub dyrektor przedszkola.
 22. Wszelkie sprawy dotyczące pracy wychowawczo-dydaktycznej rodzice powinni kierować w pierwszej kolejności do nauczycieli wychowawców.
 23. Wnioski dotyczące działalności placówki oraz pracy nauczycieli i pozostałego personelu należy kierować do dyrektora przedszkola.
 24. W miarę potrzeb Rodziców i możliwości organizacyjnych przedszkola mogą być organizowane zajęcia dodatkowe.
 25. Uznając prawo Rodziców do religijnego wychowania dzieci, przedszkole umożliwia naukę religii tym wychowankom, których Rodzice wyrażają takie życzenie.
 26. Rodzice zobowiązani są do niezwłocznego poinformowania nauczycieli wychowawców o zmianie telefonów kontaktowych, adresu zamieszkania dziecka.