REGULAMIN KORZYSTANIA Z SALI
DO ZABAW I ZAJĘĆ RUCHOWYCH
W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 5
W ŁAŃCUCIE

(dla rodziców/opiekunów dziecka)

 1. Sala jest miejscem przeznaczonym do prowadzenia zabaw.

 2. Sprzęt gimnastyczny i urządzenia są dobrem społecznym przedszkola. Opiekę nad nimi w czasie zabaw sprawuje rodzic/opiekun dziecka.

 3. Dzieci przebywają w sali wyłącznie w obecności rodzica/opiekuna, który je bacznie obserwuje i nadzoruje.

 4. W czasie zabaw należy zadbać o pełne bezpieczeństwo dzieci.

 5. Dzieci podczas zabaw przebywają w skarpetach antypoślizgowych. Rodzic/opiekun nie wchodzi na salę zabaw w obuwiu.

 6. Zabronione jest wchodzenie na salę z jedzeniem.

 7.  Po skończonej zabawie obowiązuje pozostawienie w sali porządku.

 8. W chwili wypadku dziecka należy postępować zgodnie
  z zapisem Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
  i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa
  i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach
  i placówkach (Dz.U z 2003r. Nr 6, poz. 69 ze zmianami).