REGULAMIN ORGANIZACYJNY
PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 5 W ŁAŃCUCIE
ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Regulamin organizacyjny Przedszkola Miejskiego nr 5 w Łancucie, zwany dalej Regulaminem, określa
organizację i zasady funkcjonowania przedszkola, a w szczególności:

1) strukturę organizacyjną przedszkola,
2) zakres działania poszczególnych organów przedszkola.

§ 2

Przedszkole jest jednostką budżetową samorządu Gminy Miasta Łańcuta, której kierownikiem jest dyrektor
przedszkola.

§ 3

Przedszkole działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa, statutu, niniejszego Regulaminu oraz aktów
prawnych wydawanych przez ministra właściwego ds. oświaty oraz samorząd terytorialny.

§ 4

Przedszkole mieści się w budynku przy ul. Sienkiewicza 5a w Łańcucie.

§ 5

Przedszkole jest pracodawcą dla zatrudnionych w nim pracowników.


ROZDZIAŁ 2. ZASADY KIEROWANIA PRZEDSZKOLEM

§ 6

1. Dyrektor działa w imieniu pracodawcy.
2. Dyrektor wykonuje czynności z zakresu prawa pracy na zasadach określonych odrębnymi przepisami.
3. Dyrektor kieruje przedszkolem poprzez wydawanie zarządzeń oraz poleceń służbowych.

§ 7

Nadzór nad przedszkolem jest sprawowany przez:
1) organ prowadzący – Gminę Miasto Łańcut
2) organ nadzoru pedagogicznego – Podkarpacki Kurator Oświaty w Rzeszowie.

§ 8

W celu zapewnienia realizacji przez przedszkole zadań o szczególnym znaczeniu, dyrektor może w drodze
zarządzenia powołać zespół zadaniowy, w skład którego mogą wchodzić pracownicy przedszkola i rodzice
wychowanków.

ROZDZIAŁ 3. ORGANIZACJA I ZASADY FUNKCJONOWANIA PRZEDSZKOLA

§ 9

Przedszkole działa w oparciu o następujące zasady:
1) praworządności,
2) służebności wobec społeczeństwa,
3) racjonalnego gospodarowania mieniem,
4) jednoosobowego kierownictwa,
5) kontroli wewnętrznej,
6) podziału zadań pomiędzy personelem, zgodnie z kompetencjami,
7) wzajemnego współdziałania.

§ 10

1. Pracownicy przedszkola podczas wykonywania swoich obowiązków i zadań kierują się przepisami prawa, do
przestrzegania którego są zobowiązani.
2. Wszyscy pracownicy są zobowiązani do współdziałania ze sobą w zakresie wymiany informacji i wzajemnych
konsultacji.

§ 11

1. Gospodarowanie środkami rzeczowymi i majątkiem odbywa się w sposób racjonalny, celowy i oszczędny, z
uwzględnieniem zasady szczególnej staranności w zarządzaniu mieniem przedszkola.
2. Zakupy i remonty bieżące są realizowane zgodnie z przepisami dotyczącymi zamówień publicznych.

§ 12

Przedszkole organizuje spotkania z rodzicami w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy
wychowawcze.

ROZDZIAŁ 5. ZAKRESY DZIAŁANIA I KOMPETENCJE

§ 12

1. Do zakresu działania i kompetencji dyrektora należy w szczególności:
1) reprezentowanie przedszkola na zewnątrz,
2) kierowanie bieżącymi sprawami przedszkola,
3) wydawanie zarządzeń w zakresie swoich kompetencji,
4) wydawanie indywidualnych poleceń dla pracowników przedszkola w zakresie ich zadań,
5) wydawanie decyzji w obrębie swoich kompetencji, jako organ administracji publicznej,
6) wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego i pracodawcy wobec pracowników przedszkola, w
tym także ich zatrudnianie i zwalnianie,
7) przeprowadzania kontroli wewnętrznej w przedszkolu,
9) sprawowanie nadzoru pedagogicznego nad nauczycielami,
10) wprowadzanie zmian do niniejszego regulaminu.

§ 13

auczyciel odpowiada za zdrowie, bezpieczeństwo i opiekę powierzonych mu wychowanków oraz za
prawidłowy przebieg procesu dydaktyczno-wychowawczego.

§ 14

Do zakresu działania i kompetencji intendenta należy zapewnienie sprawnego funkcjonowania żywienia w
przedszkolu, a w szczególności:
1) zaopatrywanie w żywność i prowadzenie wymaganej dokumentacji,
2) sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad funkcjonowaniem kuchni.

§ 15

Do zakresu działania i kompetencji pracowników kadr i księgowości należy obsługa kadrowo-księgowa
przedszkoli miejskich według zasad określonych w odrębnych przepisach.

§ 16

Do zadań pracowników obsługi należy w szczególności:
1) organizacja i zapewnienie odpowiednich warunków do pracy w przedszkolu,
2) utrzymanie czystości w budynku przedszkola i otoczeniu.

ROZDZIAŁ 6. OBIEG DOKUMENTÓW

§ 17

1. Obieg dokumentów w przedszkolu określa instrukcja kancelaryjna opracowana na podstawie odrębnych
przepisów.
2. W przedszkolu funkcjonuje jednolity rzeczowy wykaz akt.

§ 18

Obieg dokumentów finansowych określa zarządzenie dyrektora w sprawie określenia polityki rachunkowości
przedszkola.

ROZDZIAŁ 7. DZIAŁALNOŚĆ KONTROLNA W PRZEDSZKOLU

§ 19

1. Kontrola obejmuje czynności polegające na sprawdzeniu kierunków działania, doboru środków i realizacji
zadań statutowych przez przedszkole.
2. Celem kontroli jest w szczególności:
1) zbieranie przez dyrektora bieżącej, obiektywnej informacji niezbędnej do podnoszenia jakości usług
przedszkola,
2) badanie zgodności działania przedszkola z obowiązującymi przepisami prawa,
3) ustalanie przyczyn i skutków stwierdzonych nieprawidłowości, osób za nie odpowiedzialnych oraz
wskazywanie sposobów i środków umożliwiających ich usunięcie.

ROZDZIAŁ 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 20

Wszyscy pracownicy przedszkola, w ramach swoich kompetencji w zakresie przewidzianym w indywidualnym
zakresie czynności, ponoszą odpowiedzialność za merytoryczną i formalną prawidłowość prowadzonej
dokumentacji.

§ 21

Wszyscy pracownicy przedszkola ponoszą odpowiedzialność za powierzone im mienie, na zasadach określonych
odrębnymi przepisami.